کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۱۳ نویسه (متوسط ۱۱۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۳۲۱ نویسه (متوسط ۳۲۱ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۴۷ کلمه (متوسط ۱۴۷ کلمه در هر خبر)
13
۱٬۴۶۹ نویسه (متوسط ۱٬۴۶۹ نویسه در هر خبر)
30
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان