پایگاه خبری کودک و نوجوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۹۰ نویسه (متوسط ۹۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۶۲ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۵۶۴ نویسه (متوسط ۲۸۲ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۶۰۱ کلمه (متوسط ۳۰۰٫۵ کلمه در هر خبر)
35
۵٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۴۶ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری کودک و نوجوان