پایگاه خبری کودک و نوجوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۳۰۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۹۸۴ نویسه (متوسط ۹۶٫۲۶ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۷۵۶ کلمه (متوسط ۲۴٫۳۹ کلمه در هر خبر)
81
۷٬۲۲۸ نویسه (متوسط ۲۳۳٫۱۶ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۶٬۱۱۹ کلمه (متوسط ۱۹۷٫۳۹ کلمه در هر خبر)
21
۶۰٬۱۰۲ نویسه (متوسط ۱٬۹۳۹ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۱
100
اخبار تغییر یافته ۳۰
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲۸ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری کودک و نوجوان