وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۳۳۳ نویسه (متوسط ۸۳٫۲۵ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۱۸۷ کلمه (متوسط ۲۹۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
35
۱۰٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۷۴۱ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی