سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۸۶ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۵۸۸ نویسه (متوسط ۹۹٫۵۴ نویسه در هر خبر)
53
summary ۷۴۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
95
۶٬۷۸۳ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۸۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۸٬۶۲۶ کلمه (متوسط ۳۳۱٫۷۷ کلمه در هر خبر)
40
۸۰٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۶ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۷۳ (متوسط ۲٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا