سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۷۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
45
۶۵۷ نویسه (متوسط ۲۱۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۴۸ کلمه (متوسط ۴۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
72
۱٬۲۸۰ نویسه (متوسط ۴۲۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
22
بدنه ۲٬۴۵۶ کلمه (متوسط ۸۱۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
90
۲۱٬۰۹۹ نویسه (متوسط ۷٬۰۳۳ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا