سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۵۲۳ نویسه (متوسط ۸۷٫۱۷ نویسه در هر خبر)
61
right ۱۴۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۸۳ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۳۰۲ نویسه (متوسط ۲۱۷ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱٬۰۱۵ کلمه (متوسط ۱۶۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
17
۹٬۱۹۳ نویسه (متوسط ۱٬۵۳۲ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۱٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سیتنا