سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۲۷۳ نویسه (متوسط ۹۱ نویسه در هر خبر)
59
right ۶۶ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
73
۶۴۳ نویسه (متوسط ۲۱۴٫۳۳ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۴۸۰ کلمه (متوسط ۱۶۰ کلمه در هر خبر)
15
۴٬۵۳۶ نویسه (متوسط ۱٬۵۱۲ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر

آخرین اخبار سیتنا