سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۹۳ نویسه (متوسط ۹۶٫۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۵ کلمه در هر خبر)
85
۴۸۵ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۵ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۷۷۳ کلمه (متوسط ۳۸۶٫۵ کلمه در هر خبر)
48
۷٬۳۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۶ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۴٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا