سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۶۳ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
55
۶۱۱ نویسه (متوسط ۲۰۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۲۳ کلمه (متوسط ۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۱۲۶ نویسه (متوسط ۳۷۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
38
بدنه ۴۹۳ کلمه (متوسط ۱۶۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
16
۴٬۶۳۶ نویسه (متوسط ۱٬۵۴۵ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۱٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا