سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱۴۰ نویسه (متوسط ۱۴۰ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۳۷ کلمه (متوسط ۳۷ کلمه در هر خبر)
90
۳۵۱ نویسه (متوسط ۳۵۱ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۱۳۸ کلمه (متوسط ۱۳۸ کلمه در هر خبر)
12
۱٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۱٬۳۵۷ نویسه در هر خبر)
27
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا