سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۷۹ نویسه (متوسط ۷۹ نویسه در هر خبر)
67
right ۱۸ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
60
۱۴۴ نویسه (متوسط ۱۴۴ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۷۵ کلمه (متوسط ۷۵ کلمه در هر خبر)
3
۶۶۲ نویسه (متوسط ۶۶۲ نویسه در هر خبر)
9
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سیتنا