سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۶۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۷ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۵۹۱ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۶۴ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۳۷۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۶۴ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۴۰۷ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۳۶ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۴٬۹۲۷ کلمه (متوسط ۳۵۱٫۹۳ کلمه در هر خبر)
43
۴۷٬۴۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۸ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۵۳ (متوسط ۳٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار سیتنا