سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۹۴ نویسه (متوسط ۹۷ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۴۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۴۳۷ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۵ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۴۸۲ کلمه (متوسط ۲۴۱ کلمه در هر خبر)
27
۴٬۶۵۹ نویسه (متوسط ۲٬۳۳۰ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا