سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۰۱ کلمه (متوسط ۹٫۵۷ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۹۴۱ نویسه (متوسط ۹۲٫۴۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۷۷۱ کلمه (متوسط ۳۶٫۷۱ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۲۰۷ نویسه (متوسط ۳۴۳٫۱۹ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۸٬۶۹۸ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۱۹ کلمه در هر خبر)
52
۸۳٬۰۶۲ نویسه (متوسط ۳٬۹۵۵ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۶۶ (متوسط ۳٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار سیتنا