سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۹۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۱ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۹۹٫۶۳ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۴۶۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۲۱ کلمه در هر خبر)
80
۴٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۱۱ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۶٬۵۴۸ کلمه (متوسط ۳۴۴٫۶۳ کلمه در هر خبر)
42
۵۸٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۲ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۵۶ (متوسط ۲٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا