سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۲۹۴ نویسه (متوسط ۹۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۸۷ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۸۰۸ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱٬۲۱۸ کلمه (متوسط ۴۰۶ کلمه در هر خبر)
50
۱۱٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۵ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا