سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۳۹ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۵ نویسه در هر خبر)
40
summary ۵۰ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۴۶۶ نویسه (متوسط ۲۳۳ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۳۵۹ کلمه (متوسط ۱۷۹٫۵ کلمه در هر خبر)
18
۳٬۵۹۴ نویسه (متوسط ۱٬۷۹۷ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا