سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۴۰۰ نویسه (متوسط ۸۰ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱۰۹ کلمه (متوسط ۲۱٫۸ کلمه در هر خبر)
72
۹۱۲ نویسه (متوسط ۱۸۲٫۴ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۲٬۱۳۹ کلمه (متوسط ۴۲۷٫۸ کلمه در هر خبر)
53
۱۷٬۵۰۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۰ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا