شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۲۱۴ کلمه (متوسط ۷٫۱۳ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۹۷۹ نویسه (متوسط ۶۵٫۹۷ نویسه در هر خبر)
76
right ۷۷۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۷ کلمه در هر خبر)
85
۶٬۸۳۵ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۸۳ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۴٬۸۵۷ کلمه (متوسط ۴۹۵٫۲۳ کلمه در هر خبر)
63
۱۳۹٬۸۱۰ نویسه (متوسط ۴٬۶۶۰ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۹۲ (متوسط ۳٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
گوناگون ۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شفا آنلاین