شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۳۸۶ کلمه (متوسط ۷٫۲۸ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۶۴۳ نویسه (متوسط ۶۸٫۷۴ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۱٬۵۵۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۱۳٬۶۹۴ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۳۸ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۲۴٬۸۸۴ کلمه (متوسط ۴۶۹٫۵۱ کلمه در هر خبر)
59
۲۳۸٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۴٬۴۹۸ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۱۴ (متوسط ۴٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۴۰
75
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲۶ خبر
گوناگون ۵ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین