شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۵۰۴ کلمه (متوسط ۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۶۰۵ نویسه (متوسط ۷۱٫۹۵ نویسه در هر خبر)
72
right ۱٬۶۲۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۴۲ کلمه در هر خبر)
84
۱۴٬۲۴۷ نویسه (متوسط ۲۲۲٫۶۱ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۳۱٬۲۹۰ کلمه (متوسط ۴۸۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
62
۲۸۰٬۵۳۷ نویسه (متوسط ۴٬۳۸۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۹۴ (متوسط ۳٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲۷ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۲۲ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شفا آنلاین