شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۲۳ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۷۷٫۵۳ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱٬۴۶۰ کلمه (متوسط ۳۸٫۴۲ کلمه در هر خبر)
87
۱۲٬۶۶۳ نویسه (متوسط ۳۳۳٫۲۴ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱۴٬۲۸۲ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۸۴ کلمه در هر خبر)
46
۱۳۵٬۱۵۴ نویسه (متوسط ۳٬۵۵۷ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱۹۲ (متوسط ۵٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین