شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۴ -
تیتر ۹۴۰ کلمه (متوسط ۷٫۵۸ کلمه در هر خبر)
95
۸٬۸۸۴ نویسه (متوسط ۷۱٫۶۵ نویسه در هر خبر)
72
right ۳٬۶۳۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۱ کلمه در هر خبر)
97
۳۱٬۸۶۶ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۹۸ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۶۰٬۳۱۲ کلمه (متوسط ۴۸۶٫۳۹ کلمه در هر خبر)
62
۵۶۱٬۰۸۸ نویسه (متوسط ۴٬۵۲۵ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۵۶۴ (متوسط ۴٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲۴ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴۲ خبر
گوناگون ۳۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شفا آنلاین