شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۰۹ کلمه (متوسط ۶٫۸۱ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۰۲۳ نویسه (متوسط ۶۳٫۹۴ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۴۵۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۹ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۸۱ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۰٬۳۰۱ کلمه (متوسط ۶۴۳٫۸۱ کلمه در هر خبر)
84
۱۰۰٬۶۲۶ نویسه (متوسط ۶٬۲۸۹ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۹۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱۱
68
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین