شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۷٫۶ کلمه در هر خبر)
95
۷۲۶ نویسه (متوسط ۷۲٫۶ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۳۵۹ کلمه (متوسط ۳۵٫۹ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۲۰۴ نویسه (متوسط ۳۲۰٫۴ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۶٬۰۳۴ کلمه (متوسط ۶۰۳٫۴ کلمه در هر خبر)
79
۵۶٬۶۸۸ نویسه (متوسط ۵٬۶۶۹ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۵۵ (متوسط ۵٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین