شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۲۶۶ کلمه (متوسط ۸٫۰۶ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۵۲۱ نویسه (متوسط ۷۶٫۳۹ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۹۵۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۹۴ کلمه در هر خبر)
96
۸٬۶۴۵ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۹۷ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۴٬۱۳۲ کلمه (متوسط ۴۲۸٫۲۴ کلمه در هر خبر)
54
۱۳۱٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۹۹۹ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۶۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۲۵
75
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۸ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین