شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۴۷۹ کلمه (متوسط ۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۵۲۰ نویسه (متوسط ۸۵٫۲۸ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱٬۸۸۶ کلمه (متوسط ۳۵٫۵۸ کلمه در هر خبر)
92
۱۶٬۶۸۸ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۸۷ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۹٬۹۲۴ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
46
۱۸۷٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۲۸ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۲۹۴ (متوسط ۵٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
44
خبرهای عکس‌دار ۳۹
73
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۸
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین