شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۷ -
تیتر ۴۲۸ کلمه (متوسط ۷٫۵۱ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۹۳۵ نویسه (متوسط ۶۹٫۰۴ نویسه در هر خبر)
73
right ۱٬۲۴۱ کلمه (متوسط ۲۱٫۷۷ کلمه در هر خبر)
72
۱۰٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۱۸۷٫۹۵ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۲۵٬۵۵۸ کلمه (متوسط ۴۴۸٫۳۹ کلمه در هر خبر)
56
۲۳۶٬۸۲۱ نویسه (متوسط ۴٬۱۵۵ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۱۷۳ (متوسط ۳٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲۸ خبر
گوناگون ۱۳ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شفا آنلاین