شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۵ -
تیتر ۷۸۱ کلمه (متوسط ۷٫۴۴ کلمه در هر خبر)
95
۷٬۲۹۰ نویسه (متوسط ۶۹٫۴۳ نویسه در هر خبر)
73
right ۳٬۴۴۶ کلمه (متوسط ۳۲٫۸۲ کلمه در هر خبر)
95
۳۰٬۰۷۹ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۴۷ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۵۲٬۶۲۱ کلمه (متوسط ۵۰۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
64
۴۸۴٬۹۸۶ نویسه (متوسط ۴٬۶۱۹ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۵۵۶ (متوسط ۵٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
49
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۵۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۲۳ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین