شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۷۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۵۸۷ نویسه (متوسط ۹۹٫۵ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۸۹۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۸ کلمه در هر خبر)
93
۸٬۰۱۷ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۳۵ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۱۰٬۰۹۲ کلمه (متوسط ۳۸۸٫۱۵ کلمه در هر خبر)
48
۹۶٬۹۷۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۰ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۱۷۳ (متوسط ۶٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
24
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
گوناگون ۵ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین