شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۵۲۳ کلمه (متوسط ۷٫۶۹ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۸۲۵ نویسه (متوسط ۷۰٫۹۶ نویسه در هر خبر)
72
summary ۲٬۱۲۴ کلمه (متوسط ۳۱٫۲۴ کلمه در هر خبر)
98
۱۸٬۳۷۸ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۲۶ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۲۸٬۶۱۹ کلمه (متوسط ۴۲۰٫۸۷ کلمه در هر خبر)
52
۲۶۳٬۰۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۸ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۳۷۷ (متوسط ۵٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
44
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
گوناگون ۱۸ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین