قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۷۰۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۵۹۸ نویسه (متوسط ۹۴٫۲۶ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۲٬۰۳۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۰۶ کلمه در هر خبر)
96
۱۸٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۶۴ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۲۶٬۱۲۱ کلمه (متوسط ۳۷۳٫۱۶ کلمه در هر خبر)
46
۲۴۱٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۴۴۷ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱۵۵ (متوسط ۲٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۲
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۸ خبر
استانی ۲۴ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین