قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۷ -
تیتر ۱٬۵۹۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۸ کلمه در هر خبر)
85
۱۵٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۴۱ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۴٬۶۶۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۷۲ کلمه در هر خبر)
97
۴۲٬۷۰۲ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۴۹ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۶۰٬۶۵۶ کلمه (متوسط ۴۱۲٫۶۳ کلمه در هر خبر)
51
۵۷۱٬۹۱۸ نویسه (متوسط ۳٬۸۹۱ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۴۷۸ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۱۴۳
97
اخبار تغییر یافته ۱۳
77
اخبار حذف شده ۱
54
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
استانی ۶۹ خبر
عکس ۷ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین