قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۴۶۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۲ کلمه در هر خبر)
86
۴٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۵۹ نویسه در هر خبر)
52
summary ۱٬۳۸۶ کلمه (متوسط ۳۱٫۵ کلمه در هر خبر)
97
۱۲٬۵۷۱ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۷ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲۰٬۶۳۱ کلمه (متوسط ۴۶۸٫۸۹ کلمه در هر خبر)
59
۱۹۴٬۰۷۷ نویسه (متوسط ۴٬۴۱۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۶۴ (متوسط ۳٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۴۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱۲ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین