قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۴۵۹ کلمه (متوسط ۹٫۷۷ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۹۱٫۸۷ نویسه در هر خبر)
58
right ۱٬۳۹۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۷ کلمه در هر خبر)
98
۱۲٬۸۶۱ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۶۴ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۴٬۹۰۶ کلمه (متوسط ۳۱۷٫۱۵ کلمه در هر خبر)
38
۱۳۸٬۴۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۴۵ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۱۰۷ (متوسط ۲٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۴۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار قدس آنلاین