قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۴۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۸ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۳۷۰ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۱۷ نویسه در هر خبر)
43
right ۳۵۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۲ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۰٬۰۰۷ کلمه (متوسط ۸۳۳٫۹۲ کلمه در هر خبر)
88
۸۷٬۹۸۸ نویسه (متوسط ۷٬۳۳۲ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار قدس آنلاین