قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۶٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۳۸۸ نویسه (متوسط ۵۵٫۴۳ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۸۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
40
۷۹۰ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۸۶ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱٬۹۳۱ کلمه (متوسط ۲۷۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
32
۱۷٬۷۲۰ نویسه (متوسط ۲٬۵۳۱ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۲٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین