قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۹۶ نویسه (متوسط ۹۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۰۲ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۹۲۳ نویسه (متوسط ۳۰۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱٬۲۳۳ کلمه (متوسط ۴۱۱ کلمه در هر خبر)
51
۱۱٬۲۱۰ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۷ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین