قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۷۹ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۵ نویسه در هر خبر)
27
خلاصه ۳۵ کلمه (متوسط ۱۷٫۵ کلمه در هر خبر)
58
۳۷۳ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۵ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۵۶۷ کلمه (متوسط ۲۸۳٫۵ کلمه در هر خبر)
33
۵٬۶۵۵ نویسه (متوسط ۲٬۸۲۸ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین