قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۴۸ کلمه (متوسط ۹٫۹۴ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۳۴۵ نویسه (متوسط ۹۵٫۵۷ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱٬۱۷۹ کلمه (متوسط ۳۳٫۶۹ کلمه در هر خبر)
94
۱۰٬۸۳۴ نویسه (متوسط ۳۰۹٫۵۴ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۹٬۷۳۴ کلمه (متوسط ۲۷۸٫۱۱ کلمه در هر خبر)
32
۹۲٬۳۸۸ نویسه (متوسط ۲٬۶۴۰ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۱۱۳ (متوسط ۳٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲۰ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین