قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۳ کلمه در هر خبر)
40
۱۰۶ نویسه (متوسط ۲۶٫۵ نویسه در هر خبر)
86
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۴ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
0
۲۴۴ نویسه (متوسط ۶۱ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین