قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
80
۲۶۹ نویسه (متوسط ۴۴٫۸۳ نویسه در هر خبر)
90
right ۲۹ کلمه (متوسط ۴٫۸۳ کلمه در هر خبر)
16
۲۷۳ نویسه (متوسط ۴۵٫۵ نویسه در هر خبر)
25
بدنه ۵۰۲ کلمه (متوسط ۸۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
4
۴٬۳۲۰ نویسه (متوسط ۷۲۰ نویسه در هر خبر)
10
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین