قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۷۴ نویسه (متوسط ۸۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۴۲ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۳۷۰ نویسه (متوسط ۱۸۵ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۲۴۲ کلمه (متوسط ۱۲۱ کلمه در هر خبر)
10
۲٬۲۳۱ نویسه (متوسط ۱٬۱۱۶ نویسه در هر خبر)
21
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۵٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین