قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۸ -
تیتر ۲٬۲۵۱ کلمه (متوسط ۹٫۸۷ کلمه در هر خبر)
88
۲۱٬۱۶۴ نویسه (متوسط ۹۲٫۸۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۶٬۰۲۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۴۳ کلمه در هر خبر)
88
۵۵٬۵۰۵ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۴۴ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۸۸٬۵۳۸ کلمه (متوسط ۳۸۸٫۳۲ کلمه در هر خبر)
48
۸۲۷٬۹۴۳ نویسه (متوسط ۳٬۶۳۱ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۷۲۳ (متوسط ۳٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۲۲۶
99
اخبار تغییر یافته ۱۲
86
اخبار حذف شده ۲
41
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۳۸ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۴۰ خبر
استانی ۷۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین