قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۴ -
تیتر ۱٬۵۶۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۵ کلمه در هر خبر)
83
۱۴٬۸۲۱ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۶ نویسه در هر خبر)
46
right ۳٬۹۲۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
97
۳۶٬۲۱۴ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۴۶٬۲۵۳ کلمه (متوسط ۳۴۵٫۱۷ کلمه در هر خبر)
42
۴۳۲٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۸ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۳۵۱ (متوسط ۲٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۱۳۰
97
اخبار تغییر یافته ۴
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۶۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار قدس آنلاین