قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۳ -
تیتر ۱٬۱۳۰ کلمه (متوسط ۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
90
۱۰٬۸۲۰ نویسه (متوسط ۸۷٫۹۷ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۳٬۸۳۵ کلمه (متوسط ۳۱٫۱۸ کلمه در هر خبر)
98
۳۵٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۳۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۷۱٬۰۸۶ کلمه (متوسط ۵۷۷٫۹۳ کلمه در هر خبر)
75
۶۷۹٬۶۸۹ نویسه (متوسط ۵٬۵۲۶ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۲۹۰ (متوسط ۲٫۳۶ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۱۲۲
99
اخبار تغییر یافته ۴
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۱۲ خبر
فیلم ۷ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین