قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲۸۱ نویسه (متوسط ۹۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۸۱ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۷۷۹ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۴۶ کلمه (متوسط ۱۱۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
9
۳٬۳۶۰ نویسه (متوسط ۱٬۱۲۰ نویسه در هر خبر)
21
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین