قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۶۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۶۴۵ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۸۱ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۵۷۴ کلمه (متوسط ۳۵٫۸۸ کلمه در هر خبر)
91
۵٬۳۱۶ نویسه (متوسط ۳۳۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۹٬۰۱۰ کلمه (متوسط ۵۶۳٫۱۲ کلمه در هر خبر)
73
۸۵٬۵۵۸ نویسه (متوسط ۵٬۳۴۷ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۵۷ (متوسط ۳٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین