قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۵ -
تیتر ۱٬۶۱۷ کلمه (متوسط ۹٫۸ کلمه در هر خبر)
88
۱۵٬۱۱۵ نویسه (متوسط ۹۱٫۶۱ نویسه در هر خبر)
58
summary ۴٬۸۳۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
97
۴۴٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۵۲ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۶۲٬۴۰۳ کلمه (متوسط ۳۷۸٫۲ کلمه در هر خبر)
46
۵۷۷٬۶۸۵ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۱ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۴۲۳ (متوسط ۲٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۱۶۱
97
اخبار تغییر یافته ۱۲
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
استانی ۶۵ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین