روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۲۳۳ کلمه (متوسط ۵٫۳ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۲۰۹ نویسه (متوسط ۵۰٫۲ نویسه در هر خبر)
86
خلاصه ۱۴۵ کلمه (متوسط ۳٫۳ کلمه در هر خبر)
10
۱٬۳۲۸ نویسه (متوسط ۳۰٫۱۸ نویسه در هر خبر)
16
بدنه ۳۱٬۴۲۸ کلمه (متوسط ۷۱۴٫۲۷ کلمه در هر خبر)
94
۳۰۶٬۶۸۱ نویسه (متوسط ۶٬۹۷۰ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز