روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۲۰۴ کلمه (متوسط ۴٫۹۸ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۹۸۳ نویسه (متوسط ۴۸٫۳۷ نویسه در هر خبر)
87
خلاصه ۱۵۹ کلمه (متوسط ۳٫۸۸ کلمه در هر خبر)
12
۱٬۵۲۱ نویسه (متوسط ۳۷٫۱ نویسه در هر خبر)
20
بدنه ۴۲٬۶۷۱ کلمه (متوسط ۱٬۰۴۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
61
۴۱۱٬۹۷۳ نویسه (متوسط ۱۰٬۰۴۸ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز