روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۲۰۲ کلمه (متوسط ۵٫۰۵ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۴۷٫۲۸ نویسه در هر خبر)
88
خلاصه ۹۳ کلمه (متوسط ۲٫۳۲ کلمه در هر خبر)
7
۸۶۱ نویسه (متوسط ۲۱٫۵۲ نویسه در هر خبر)
11
بدنه ۳۴٬۳۳۴ کلمه (متوسط ۸۵۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
85
۳۳۳٬۸۴۲ نویسه (متوسط ۸٬۳۴۶ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
ورزشی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز