روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۲۳۱ کلمه (متوسط ۵٫۳۷ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۰۹۴ نویسه (متوسط ۴۸٫۷ نویسه در هر خبر)
87
خلاصه ۱۷۲ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
13
۱٬۵۴۹ نویسه (متوسط ۳۶٫۰۲ نویسه در هر خبر)
20
بدنه ۳۳٬۶۹۲ کلمه (متوسط ۷۸۳٫۵۳ کلمه در هر خبر)
95
۳۲۶٬۳۷۰ نویسه (متوسط ۷٬۵۹۰ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز