روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۱۷۱ کلمه (متوسط ۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۶۲۵ نویسه (متوسط ۴۵٫۱۴ نویسه در هر خبر)
89
خلاصه ۱۰۴ کلمه (متوسط ۲٫۸۹ کلمه در هر خبر)
9
۹۸۵ نویسه (متوسط ۲۷٫۳۶ نویسه در هر خبر)
15
بدنه ۳۶٬۷۰۸ کلمه (متوسط ۱٬۰۱۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
64
۳۵۳٬۲۱۸ نویسه (متوسط ۹٬۸۱۲ نویسه در هر خبر)
27
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز