روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۲۲۸ کلمه (متوسط ۵٫۳ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۴۹٫۰۷ نویسه در هر خبر)
87
خلاصه ۱۵۹ کلمه (متوسط ۳٫۷ کلمه در هر خبر)
12
۱٬۴۰۸ نویسه (متوسط ۳۲٫۷۴ نویسه در هر خبر)
18
بدنه ۳۵٬۱۳۹ کلمه (متوسط ۸۱۷٫۱۹ کلمه در هر خبر)
91
۳۴۳٬۵۱۳ نویسه (متوسط ۷٬۹۸۹ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز