آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۵ کلمه (متوسط ۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
89
۷۷۱ نویسه (متوسط ۸۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
62
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۷۰۸ کلمه (متوسط ۶۳۴٫۲۲ کلمه در هر خبر)
83
۵۰٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۵٬۶۵۴ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر

آخرین اخبار آریا