آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵۲ -
تیتر ۳٬۴۶۱ کلمه (متوسط ۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
88
۳۲٬۴۸۹ نویسه (متوسط ۹۲٫۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۶۸٬۴۲۳ کلمه (متوسط ۴۷۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
61
۱٬۵۳۷٬۴۴۲ نویسه (متوسط ۴٬۳۶۸ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۵۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹۶ خبر
اقتصادی ۱۷۵ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۲۵ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۲۷ خبر

آخرین اخبار آریا