آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰۴ -
تیتر ۴٬۸۰۴ کلمه (متوسط ۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
89
۴۴٬۷۷۲ نویسه (متوسط ۸۸٫۸۳ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۱۷٬۹۳۲ کلمه (متوسط ۴۳۲٫۴ کلمه در هر خبر)
54
۱٬۹۸۱٬۸۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۹۳۲ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۰۴
100
اخبار تغییر یافته ۴
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸۰ خبر
اقتصادی ۲۴۲ خبر
اجتماعی ۶۰ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
گوناگون ۶ خبر
استانی ۶۲ خبر

آخرین اخبار آریا