آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۴۱۳ کلمه (متوسط ۸٫۷۹ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۸۶۱ نویسه (متوسط ۸۲٫۱۵ نویسه در هر خبر)
65
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۰٬۲۰۶ کلمه (متوسط ۴۲۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
54
۱۸۰٬۸۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۴۸ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۹ خبر

آخرین اخبار آریا