آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۲ -
تیتر ۵۶۴ کلمه (متوسط ۹٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۳۸۰ نویسه (متوسط ۸۶٫۷۷ نویسه در هر خبر)
62
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۰٬۲۵۸ کلمه (متوسط ۶۴۹٫۳۲ کلمه در هر خبر)
85
۳۶۷٬۰۶۸ نویسه (متوسط ۵٬۹۲۰ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آریا