نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۴۸ کلمه (متوسط ۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
86
۳۸۳ نویسه (متوسط ۴۲٫۵۶ نویسه در هر خبر)
91
خلاصه ۲۷ کلمه (متوسط ۳ کلمه در هر خبر)
10
۲۲۷ نویسه (متوسط ۲۵٫۲۲ نویسه در هر خبر)
14
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۹ خبر

آخرین اخبار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور