آران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۶۱ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۷۵۸ نویسه (متوسط ۹۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۴۳۳ کلمه (متوسط ۲۴٫۰۶ کلمه در هر خبر)
80
۴٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۳۹ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۵٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۳۱۵٫۹۴ کلمه در هر خبر)
37
۵۳٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۲٬۹۶۶ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۶۲ (متوسط ۳٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار آران