میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۲ -
تیتر ۸۶۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۲ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۰۴۵ نویسه (متوسط ۹۸٫۱۱ نویسه در هر خبر)
54
right ۲٬۱۶۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۲۰٬۵۸۶ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۰۵ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲۰٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۲۴۶٫۸ کلمه در هر خبر)
28
۱۹۱٬۱۴۵ نویسه (متوسط ۲٬۳۳۱ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۴۱۹ (متوسط ۵٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۷۵
91
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
عکس ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار میزان