میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷۳ -
تیتر ۴٬۰۷۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۴ کلمه در هر خبر)
85
۳۹٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۷۹ نویسه در هر خبر)
50
right ۱۰٬۰۹۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۰۵ کلمه در هر خبر)
90
۹۷٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۱۰٬۲۳۰ کلمه (متوسط ۲۹۵٫۵۲ کلمه در هر خبر)
35
۱٬۰۲۸٬۵۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۷۵۸ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۱٬۹۸۹ (متوسط ۵٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
48
خبرهای عکس‌دار ۳۵۹
96
اخبار تغییر یافته ۳۱
79
اخبار حذف شده ۱۵
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۸ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۷۷ خبر
بین‌الملل ۳۴ خبر
فرهنگی ۴۲ خبر
علمی-فناوری ۳۹ خبر
ورزشی ۹۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۱۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار میزان