میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۲ -
تیتر ۳٬۳۴۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۶ کلمه در هر خبر)
83
۳۱٬۷۵۹ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۷۶ نویسه در هر خبر)
47
right ۸٬۱۷۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۸ کلمه در هر خبر)
93
۷۸٬۱۸۴ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۹۸٬۲۲۱ کلمه (متوسط ۳۳۶٫۳۷ کلمه در هر خبر)
40
۹۲۸٬۳۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۱۷۹ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۱٬۳۸۹ (متوسط ۴٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۲۷۷
94
اخبار تغییر یافته ۴۲
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۲۲ خبر
اجتماعی ۴۴ خبر
بین‌الملل ۳۷ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۶۹ خبر
ورزشی ۶۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲ خبر
عکس ۱۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار میزان