میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۲ -
تیتر ۲٬۰۸۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۲ کلمه در هر خبر)
81
۱۹٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۰۲ نویسه در هر خبر)
42
right ۴٬۵۷۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۶۱ کلمه در هر خبر)
88
۴۳٬۶۹۸ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۰۶ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۵۵٬۵۸۹ کلمه (متوسط ۳۲۳٫۱۹ کلمه در هر خبر)
39
۵۲۴٬۴۲۴ نویسه (متوسط ۳٬۰۴۹ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۸۶۵ (متوسط ۵٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱۵۶
90
اخبار تغییر یافته ۲۳
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱۸ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
استانی ۲ خبر
عکس ۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار میزان