میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۴۹۸ کلمه (متوسط ۹٫۹۶ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۸۵۱ نویسه (متوسط ۹۷٫۰۲ نویسه در هر خبر)
55
right ۱٬۴۱۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۲۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۳٬۶۱۳ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۲۶ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۳٬۶۸۳ کلمه (متوسط ۲۷۳٫۶۶ کلمه در هر خبر)
31
۱۲۹٬۱۱۵ نویسه (متوسط ۲٬۵۸۲ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۲۳۴ (متوسط ۴٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۵۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار میزان