میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۳۱۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۳ کلمه در هر خبر)
86
۳٬۰۹۶ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۲ نویسه در هر خبر)
51
right ۸۷۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۳ کلمه در هر خبر)
97
۸٬۲۶۷ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۵۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۶٬۱۶۶ کلمه (متوسط ۲۰۵٫۵۳ کلمه در هر خبر)
22
۵۷٬۱۹۰ نویسه (متوسط ۱٬۹۰۶ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۱۲۵ (متوسط ۴٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار میزان