روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۳۹۹ کلمه (متوسط ۶٫۲۳ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۷۵۹ نویسه (متوسط ۵۸٫۷۳ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۱٬۰۷۵ کلمه (متوسط ۱۶٫۸ کلمه در هر خبر)
55
۱۰٬۰۰۹ نویسه (متوسط ۱۵۶٫۳۹ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۳۱٬۱۱۷ کلمه (متوسط ۴۸۶٫۲ کلمه در هر خبر)
62
۳۰۰٬۰۱۰ نویسه (متوسط ۴٬۶۸۸ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت