روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۳۶۸ کلمه (متوسط ۶٫۰۳ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۶۵۸ نویسه (متوسط ۵۹٫۹۷ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۱٬۶۷۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۸ کلمه در هر خبر)
91
۱۵٬۴۲۷ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۹ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲۹٬۹۶۰ کلمه (متوسط ۴۹۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
63
۲۸۷٬۶۵۶ نویسه (متوسط ۴٬۷۱۶ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت