روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۲ -
تیتر ۳۹۰ کلمه (متوسط ۶٫۲۹ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۷۱۵ نویسه (متوسط ۵۹٫۹۲ نویسه در هر خبر)
80
summary ۱٬۵۳۶ کلمه (متوسط ۲۴٫۷۷ کلمه در هر خبر)
82
۱۳٬۹۰۸ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۳۲ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۳۰٬۸۱۴ کلمه (متوسط ۴۹۷ کلمه در هر خبر)
63
۲۹۲٬۷۹۹ نویسه (متوسط ۴٬۷۲۳ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۸
93
اخبار تغییر یافته ۵۸
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۷ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت