گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۲۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۱۴۸ نویسه (متوسط ۹۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸٬۵۴۶ کلمه (متوسط ۷۱۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
94
۸۰٬۵۱۰ نویسه (متوسط ۶٬۷۰۹ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز