گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۳۱۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۶۹۰ نویسه (متوسط ۹۹٫۶۳ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵٬۵۳۹ کلمه (متوسط ۵۷۵٫۵۲ کلمه در هر خبر)
75
۱۴۲٬۹۰۰ نویسه (متوسط ۵٬۲۹۳ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۷۵ (متوسط ۲٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز