گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۵۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۲ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۲۸۱ نویسه (متوسط ۹۸٫۵۴ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۵۴۷ کلمه (متوسط ۵۰۳٫۶۲ کلمه در هر خبر)
64
۶۱٬۴۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۷۲۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۳۸ (متوسط ۲٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز