گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۳۸۰ نویسه (متوسط ۹۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۶۸۴ کلمه (متوسط ۶۷۱ کلمه در هر خبر)
88
۲۴٬۹۵۹ نویسه (متوسط ۶٬۲۴۰ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز