گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۲۵۷ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۵ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۹۱۰ کلمه (متوسط ۹۵۵ کلمه در هر خبر)
72
۱۷٬۹۳۴ نویسه (متوسط ۸٬۹۶۷ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز