گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۲۸۱ نویسه (متوسط ۹۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۲۵ کلمه (متوسط ۲۴۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
27
۶٬۶۷۷ نویسه (متوسط ۲٬۲۲۶ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز