گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۷ کلمه (متوسط ۱۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
75
۵۳۴ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۵ نویسه در هر خبر)
31
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۹۱۷ کلمه (متوسط ۴۷۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
61
۱۸٬۱۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۵۲۶ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز