گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۲۱۸ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۲ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۱۹ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹٬۴۸۹ کلمه (متوسط ۵۹۳٫۰۶ کلمه در هر خبر)
77
۹۰٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۵٬۶۴۷ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۶۹ (متوسط ۴٫۳۱ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز