گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۳۷۶ نویسه (متوسط ۹۴ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۸۹ کلمه (متوسط ۴۲۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
53
۱۵٬۶۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۴ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز