گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۳۰۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۱ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۸۳ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۴٬۳۳۱ کلمه (متوسط ۵۹۷٫۱۲ کلمه در هر خبر)
78
۱۳۳٬۸۹۵ نویسه (متوسط ۵٬۵۷۹ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۹۷ (متوسط ۴٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز