رادیو گفتگو

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
77
۲۰۹ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۵ نویسه در هر خبر)
50
right ۹۶ کلمه (متوسط ۴۸ کلمه در هر خبر)
74
۸۲۲ نویسه (متوسط ۴۱۱ نویسه در هر خبر)
27
بدنه ۷۵۹ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۵ کلمه در هر خبر)
47
۶٬۵۸۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۹۴ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار رادیو گفتگو