رادیو گفتگو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۲۰۸ کلمه (متوسط ۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۹۵۹ نویسه (متوسط ۸۵٫۱۷ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۷۰۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
99
۶٬۲۵۶ نویسه (متوسط ۲۷۲ نویسه در هر خبر)
71
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۷۵ (متوسط ۳٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار رادیو گفتگو