رادیو گفتگو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۴ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۴۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۷۵ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۱۳۷ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۲۵۶ نویسه (متوسط ۳۱۴ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۱٬۱۵۲ کلمه (متوسط ۲۸۸ کلمه در هر خبر)
34
۱۰٬۳۳۷ نویسه (متوسط ۲٬۵۸۴ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار رادیو گفتگو