رادیو گفتگو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۲۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۲ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۲۳۵ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۹۲ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۳۶۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۳٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۵۸ نویسه در هر خبر)
70
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار رادیو گفتگو