فدراسیون ووشو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۳۱۵ نویسه (متوسط ۱۰۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۶۳ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۵۹۳ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۷۵۰ کلمه (متوسط ۲۵۰ کلمه در هر خبر)
28
۶٬۸۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۲۸۸ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ووشو