فدراسیون ووشو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۷۱ نویسه (متوسط ۷۱ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
43
۱۲۷ نویسه (متوسط ۱۲۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
0
۲۶۳ نویسه (متوسط ۲۶۳ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ووشو