فدراسیون ووشو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۲۲۵ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۵ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۴۶ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۴۵۳ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۵ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۵۷۰ کلمه (متوسط ۲۸۵ کلمه در هر خبر)
33
۵٬۵۰۶ نویسه (متوسط ۲٬۷۵۳ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ووشو