روزنامه سیاست روز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۱۹۳ کلمه (متوسط ۸٫۰۴ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۷۴۰ نویسه (متوسط ۷۲٫۵ نویسه در هر خبر)
71
right ۹۴ کلمه (متوسط ۳٫۹۲ کلمه در هر خبر)
13
۹۳۵ نویسه (متوسط ۳۸٫۹۶ نویسه در هر خبر)
21
بدنه ۱۷٬۳۳۹ کلمه (متوسط ۷۲۲٫۴۶ کلمه در هر خبر)
96
۱۶۸٬۳۲۹ نویسه (متوسط ۷٬۰۱۴ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
29
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه سیاست روز