روزنامه سیاست روز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۷۸ کلمه (متوسط ۸٫۰۹ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۷۸٫۶۴ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱۱۸ کلمه (متوسط ۵٫۳۶ کلمه در هر خبر)
17
۱٬۰۶۴ نویسه (متوسط ۴۸٫۳۶ نویسه در هر خبر)
26
بدنه ۱۶٬۲۷۷ کلمه (متوسط ۷۳۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
98
۱۵۷٬۶۴۲ نویسه (متوسط ۷٬۱۶۶ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
31
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه سیاست روز