روزنامه سیاست‌روز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۳۷ کلمه (متوسط ۷٫۶۱ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۲۸۴ نویسه (متوسط ۷۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۱۰۶ کلمه (متوسط ۵٫۸۹ کلمه در هر خبر)
19
۸۹۸ نویسه (متوسط ۴۹٫۸۹ نویسه در هر خبر)
27
بدنه ۱۲٬۳۴۴ کلمه (متوسط ۶۸۵٫۷۸ کلمه در هر خبر)
90
۱۱۳٬۵۶۱ نویسه (متوسط ۶٬۳۰۹ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
38
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه سیاست‌روز