روزنامه سیاست روز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۹۳ کلمه (متوسط ۶٫۲ کلمه در هر خبر)
99
۸۶۳ نویسه (متوسط ۵۷٫۵۳ نویسه در هر خبر)
81
right ۱۵۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
34
۱٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۸۷ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۱۲٬۳۷۳ کلمه (متوسط ۸۲۴٫۸۷ کلمه در هر خبر)
90
۱۲۰٬۱۲۴ نویسه (متوسط ۸٬۰۰۸ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
40
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه سیاست روز