روزنامه سیاست روز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۹۹ کلمه (متوسط ۷٫۰۷ کلمه در هر خبر)
96
۸۴۰ نویسه (متوسط ۶۰ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۱٬۹۸۲ کلمه (متوسط ۸۵۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
85
۱۱۴٬۴۴۱ نویسه (متوسط ۸٬۱۷۴ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
35
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه سیاست روز