تجارت آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۱۱ کلمه (متوسط ۷٫۸۱ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۰۷۰ نویسه (متوسط ۷۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۸۷۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۶ کلمه در هر خبر)
96
۷٬۷۷۵ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۹۶ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲۰٬۷۰۷ کلمه (متوسط ۷۶۶٫۹۳ کلمه در هر خبر)
97
۱۹۴٬۱۲۲ نویسه (متوسط ۷٬۱۹۰ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۶۸ (متوسط ۲٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۱۰
37
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲۷ خبر

آخرین اخبار تجارت آنلاین