تجارت آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۴۷۸ کلمه (متوسط ۸٫۸۵ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۶۰۰ نویسه (متوسط ۸۵٫۱۹ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱٬۶۴۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۱ کلمه در هر خبر)
99
۱۵٬۱۹۹ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۴۶ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۳۰٬۹۷۴ کلمه (متوسط ۵۷۳٫۵۹ کلمه در هر خبر)
74
۲۸۷٬۰۳۹ نویسه (متوسط ۵٬۳۱۶ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۱۵۴ (متوسط ۲٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳۲
59
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۴۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار تجارت آنلاین