تجارت آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۷ -
تیتر ۲٬۴۱۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۲۲٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۳۲ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۶٬۷۰۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۳ کلمه در هر خبر)
94
۶۱٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۹۷ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۰۱٬۸۰۰ کلمه (متوسط ۴۲۹٫۵۴ کلمه در هر خبر)
54
۹۵۰٬۸۷۰ نویسه (متوسط ۴٬۰۱۲ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۵۶۴ (متوسط ۲٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۴۲
17
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۳ خبر
اقتصادی ۴۹ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۳۵ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱۸ خبر

آخرین اخبار تجارت آنلاین