تجارت آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸ -
تیتر ۶۷۸ کلمه (متوسط ۸٫۶۹ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۳۳۹ نویسه (متوسط ۸۱٫۲۷ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱٬۷۰۹ کلمه (متوسط ۲۱٫۹۱ کلمه در هر خبر)
73
۱۵٬۴۴۳ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۹۹ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۳۷٬۴۸۹ کلمه (متوسط ۴۸۰٫۶۳ کلمه در هر خبر)
61
۳۴۹٬۱۶۱ نویسه (متوسط ۴٬۴۷۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۲۱ (متوسط ۲٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۲۶
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۷۸ خبر

آخرین اخبار تجارت آنلاین