وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۱۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
78
۵۴۰ نویسه (متوسط ۱۳۵ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۱۰۳ کلمه (متوسط ۲۵٫۷۵ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۲۵۳ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱٬۶۵۹ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
52
۱۶٬۱۶۳ نویسه (متوسط ۴٬۰۴۱ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات