وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۵۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۵۴۰ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۹۵ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۸۰۲ کلمه (متوسط ۳۸٫۱۹ کلمه در هر خبر)
88
۷٬۹۳۲ نویسه (متوسط ۳۷۷٫۷۱ نویسه در هر خبر)
38
بدنه ۵٬۸۳۵ کلمه (متوسط ۲۷۷٫۸۶ کلمه در هر خبر)
32
۵۴٬۴۵۰ نویسه (متوسط ۲٬۵۹۳ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات