وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۳۳۲ نویسه (متوسط ۱۶۶ نویسه در هر خبر)
9
خلاصه ۵۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۵ کلمه در هر خبر)
91
۵۰۱ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۵ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۴۷۹ کلمه (متوسط ۲۳۹٫۵ کلمه در هر خبر)
27
۴٬۶۶۹ نویسه (متوسط ۲٬۳۳۴ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات