وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۴۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۲ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۳۴۶ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۱۷ نویسه در هر خبر)
45
summary ۲۹۲ کلمه (متوسط ۲۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۷۵۴ نویسه (متوسط ۲۲۹٫۵ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۵٬۳۵۹ کلمه (متوسط ۴۴۶٫۵۸ کلمه در هر خبر)
56
۴۹٬۳۱۱ نویسه (متوسط ۴٬۱۰۹ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات