وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۷۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۹ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۵۴۷ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۸۲۳ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۹ کلمه در هر خبر)
93
۷٬۸۸۵ نویسه (متوسط ۳۲۸٫۵۴ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۸٬۳۶۹ کلمه (متوسط ۳۴۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
42
۷۷٬۴۵۴ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۷ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات