وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۴۵۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۶۹ کلمه در هر خبر)
80
۴٬۵۱۶ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۴۴ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۱٬۰۷۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
99
۱۰٬۴۶۵ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۶۹ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۹٬۱۱۴ کلمه (متوسط ۲۵۳٫۱۷ کلمه در هر خبر)
29
۸۷٬۲۸۷ نویسه (متوسط ۲٬۴۲۵ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۶
100
اخبار تغییر یافته ۷
51
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
استانی ۱۱ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات