وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۳۶۱ کلمه (متوسط ۱۷٫۱۹ کلمه در هر خبر)
67
۳٬۷۲۱ نویسه (متوسط ۱۷۷٫۱۹ نویسه در هر خبر)
1
خلاصه ۸۲۱ کلمه (متوسط ۳۹٫۱ کلمه در هر خبر)
87
۷٬۹۹۱ نویسه (متوسط ۳۸۰٫۵۲ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۱۰٬۷۶۰ کلمه (متوسط ۵۱۲٫۳۸ کلمه در هر خبر)
66
۱۰۰٬۱۰۹ نویسه (متوسط ۴٬۷۶۷ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات