وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۶۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۸ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۳۸ نویسه در هر خبر)
37
summary ۵۰۴ کلمه (متوسط ۳۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۸۱۱ نویسه (متوسط ۳۷۰٫۰۸ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۳٬۰۳۲ کلمه (متوسط ۲۳۳٫۲۳ کلمه در هر خبر)
26
۲۹٬۶۰۰ نویسه (متوسط ۲٬۲۷۷ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات