روزنامه صبح‌اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۲۱ نویسه (متوسط ۱۲۱ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۰۵ نویسه (متوسط ۲۰۵ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۳۰۸ کلمه (متوسط ۳۰۸ کلمه در هر خبر)
36
۲٬۸۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۸۶۴ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صبح‌اقتصاد