خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۶۶۷ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۱۷ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱۸۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۱٬۷۵۱ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۸۳ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲٬۸۵۹ کلمه (متوسط ۴۷۶٫۵ کلمه در هر خبر)
60
۲۷٬۷۴۷ نویسه (متوسط ۴٬۶۲۴ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۵
83
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین