خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۳ کلمه در هر خبر)
84
۷۸۷ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۴۳ نویسه در هر خبر)
45
summary ۲۰۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۹ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۴۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳٬۲۰۱ کلمه (متوسط ۴۵۷٫۲۹ کلمه در هر خبر)
58
۲۹٬۴۹۵ نویسه (متوسط ۴٬۲۱۴ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۲٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین