خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۹ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۶۵۷ نویسه (متوسط ۹۳٫۸۶ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۲۲۴ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۰۲۱ نویسه (متوسط ۲۸۸٫۷۱ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱٬۸۰۲ کلمه (متوسط ۲۵۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
29
۱۶٬۵۸۹ نویسه (متوسط ۲٬۳۷۰ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۳٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین