خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۳۷۵ نویسه (متوسط ۹۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۱۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۰۹۵ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱٬۸۹۳ کلمه (متوسط ۴۷۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
60
۱۷٬۵۵۸ نویسه (متوسط ۴٬۳۹۰ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین