خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۱۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
78
۴۸۰ نویسه (متوسط ۱۲۰ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۱۱۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۷۵ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۲٬۶۳۸ کلمه (متوسط ۶۵۹٫۵ کلمه در هر خبر)
87
۲۳٬۸۶۹ نویسه (متوسط ۵٬۹۶۷ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین