خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۳ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۵۷۳ نویسه (متوسط ۸۱٫۸۶ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱۵۸ کلمه (متوسط ۲۲٫۵۷ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۴۴۳ نویسه (متوسط ۲۰۶٫۱۴ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۷۱۹ کلمه (متوسط ۱۰۲٫۷۱ کلمه در هر خبر)
7
۶٬۶۶۳ نویسه (متوسط ۹۵۲ نویسه در هر خبر)
17
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۲٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۲
28
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین