خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵۵ -
تیتر ۳٬۸۹۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۷ کلمه در هر خبر)
85
۳۷٬۴۹۹ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۶۳ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱۰٬۶۷۸ کلمه (متوسط ۳۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
99
۹۹٬۴۲۷ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۰۸ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۳۰٬۷۸۷ کلمه (متوسط ۳۶۸٫۴۱ کلمه در هر خبر)
45
۱٬۲۰۵٬۹۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۳۹۷ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۹۶۰ (متوسط ۲٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۳۵۰
98
اخبار تغییر یافته ۴۰
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۱ خبر
اقتصادی ۳۳ خبر
اجتماعی ۳۷ خبر
بین‌الملل ۳۹ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۷۴ خبر
عکس ۱۰ خبر
فیلم ۳۷ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین