خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۳۱۹ نویسه (متوسط ۷۹٫۷۵ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۹۲ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۸۱۴ نویسه (متوسط ۲۰۳٫۵ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۲۷۱ کلمه (متوسط ۶۷٫۷۵ کلمه در هر خبر)
2
۲٬۵۶۶ نویسه (متوسط ۶۴۲ نویسه در هر خبر)
8
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۱٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین