خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۹ کلمه در هر خبر)
84
۷۳۸ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۴۳ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱۶۲ کلمه (متوسط ۲۳٫۱۴ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۵۱۳ نویسه (متوسط ۲۱۶٫۱۴ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۳٬۰۵۱ کلمه (متوسط ۴۳۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
55
۲۸٬۵۸۵ نویسه (متوسط ۴٬۰۸۴ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۱٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین