خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۵ -
تیتر ۸۵۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
87
۸٬۱۰۹ نویسه (متوسط ۹۵٫۴ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲٬۷۵۳ کلمه (متوسط ۳۲٫۳۹ کلمه در هر خبر)
96
۲۵٬۶۰۸ نویسه (متوسط ۳۰۱٫۲۷ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۳۶٬۶۴۸ کلمه (متوسط ۴۳۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
54
۳۴۵٬۹۹۷ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۱ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۲۱۲ (متوسط ۲٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۸۴
98
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۱۱ خبر
عکس ۳ خبر
فیلم ۸ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین