خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۲ -
تیتر ۲٬۹۸۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۲ کلمه در هر خبر)
87
۲۸٬۶۷۸ نویسه (متوسط ۹۸٫۲۱ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۹٬۵۱۷ کلمه (متوسط ۳۲٫۵۹ کلمه در هر خبر)
96
۸۷٬۷۵۴ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۵۳ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۹۸٬۴۶۹ کلمه (متوسط ۳۳۷٫۲۲ کلمه در هر خبر)
41
۹۱۷٬۳۰۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۴۱ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۷۷۱ (متوسط ۲٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۲۸۲
96
اخبار تغییر یافته ۲۸
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۹ خبر
اقتصادی ۴۱ خبر
اجتماعی ۴۴ خبر
بین‌الملل ۲۳ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴۳ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۳۳ خبر
عکس ۳۱ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین