خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۵۹ نویسه (متوسط ۷۹٫۵ نویسه در هر خبر)
67
right ۵۲ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۵۰۰ نویسه (متوسط ۲۵۰ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۲۱۸ کلمه (متوسط ۱۰۹ کلمه در هر خبر)
8
۱٬۹۸۶ نویسه (متوسط ۹۹۳ نویسه در هر خبر)
18
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین