خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۵ -
تیتر ۲٬۱۷۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۰٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۸۷ نویسه در هر خبر)
52
right ۷٬۴۰۱ کلمه (متوسط ۳۶٫۱ کلمه در هر خبر)
91
۶۹٬۴۶۲ نویسه (متوسط ۳۳۸٫۸۴ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۸۰٬۳۴۶ کلمه (متوسط ۳۹۱٫۹۳ کلمه در هر خبر)
48
۷۴۱٬۷۹۸ نویسه (متوسط ۳٬۶۱۹ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۶۹۴ (متوسط ۳٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۱۰۱
49
اخبار تغییر یافته ۶۲
24
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۳۰ خبر
عکس ۲۴ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین