خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۸ -
تیتر ۱٬۴۰۲ کلمه (متوسط ۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
89
۱۳٬۲۸۱ نویسه (متوسط ۸۹٫۷۴ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۴٬۶۵۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۳ کلمه در هر خبر)
97
۴۲٬۳۰۴ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۸۴ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۵۸٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۳۹۳٫۶۱ کلمه در هر خبر)
49
۵۳۷٬۳۲۴ نویسه (متوسط ۳٬۶۳۱ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۴۵۲ (متوسط ۳٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۱۳
76
اخبار تغییر یافته ۲۶
56
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱۵ خبر
عکس ۹ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین