خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۰ -
تیتر ۲٬۹۸۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۶ کلمه در هر خبر)
88
۲۸٬۹۰۵ نویسه (متوسط ۹۶٫۳۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۹٬۶۸۳ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۸ کلمه در هر خبر)
96
۹۰٬۱۰۶ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۳۵ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۰۵٬۱۲۴ کلمه (متوسط ۳۵۰٫۴۱ کلمه در هر خبر)
42
۹۸۱٬۴۲۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۱ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۶۵۷ (متوسط ۲٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۲۸۹
96
اخبار تغییر یافته ۲۷
77
اخبار حذف شده ۲
55
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۳۷ خبر
اجتماعی ۲۷ خبر
بین‌الملل ۳۷ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
استانی ۵۹ خبر
عکس ۷ خبر
فیلم ۲۹ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین