خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۳ -
تیتر ۱٬۱۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
85
۱۰٬۷۵۱ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۳۸ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳٬۴۶۹ کلمه (متوسط ۳۳٫۶۸ کلمه در هر خبر)
94
۳۱٬۷۴۱ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۱۷ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۳۷٬۸۶۸ کلمه (متوسط ۳۶۷٫۶۵ کلمه در هر خبر)
45
۳۴۶٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۴ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۲۸۳ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۱۰۱
98
اخبار تغییر یافته ۸
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
استانی ۱۲ خبر
عکس ۶ خبر
فیلم ۱۲ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین