همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۷۰۸ کلمه (متوسط ۸٫۸۵ کلمه در هر خبر)
91
۶٬۶۲۳ نویسه (متوسط ۸۲٫۷۹ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۲٬۵۵۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۹۹ کلمه در هر خبر)
97
۲۴٬۰۱۸ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۲۲ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۲۵٬۲۸۷ کلمه (متوسط ۳۱۶٫۰۹ کلمه در هر خبر)
38
۲۳۶٬۵۳۶ نویسه (متوسط ۲٬۹۵۷ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۹۷ (متوسط ۱٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
48
خبرهای عکس‌دار ۷۷
96
اخبار تغییر یافته ۳
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳۱ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین