همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۴۹۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۴ کلمه در هر خبر)
86
۴٬۷۰۴ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۲۶ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱٬۵۸۱ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۴٬۳۷۶ نویسه (متوسط ۳۱۲٫۵۲ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۲۱٬۸۹۳ کلمه (متوسط ۴۷۵٫۹۳ کلمه در هر خبر)
60
۲۰۶٬۲۲۸ نویسه (متوسط ۴٬۴۸۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۱۱۵ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۴۶
100
اخبار تغییر یافته ۱۲
34
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۳ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین