همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
81
۴۷۵ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۹۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۸۵۴ نویسه (متوسط ۲۱۳٫۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۹۷۴ کلمه (متوسط ۲۴۳٫۵ کلمه در هر خبر)
27
۹٬۴۲۹ نویسه (متوسط ۲٬۳۵۷ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین