همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
84
۴۱۶ نویسه (متوسط ۱۰۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱۳۳ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۲۱۷ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۳۵۲ کلمه (متوسط ۸۸ کلمه در هر خبر)
5
۳٬۲۱۷ نویسه (متوسط ۸۰۴ نویسه در هر خبر)
13
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین