همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۷۲۴ کلمه (متوسط ۱۴٫۲ کلمه در هر خبر)
75
۷٬۰۶۲ نویسه (متوسط ۱۳۸٫۴۷ نویسه در هر خبر)
27
خلاصه ۱٬۵۱۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
99
۱۳٬۹۸۶ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۲۴ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۷٬۱۵۳ کلمه (متوسط ۳۳۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
40
۱۶۱٬۵۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۱۶۷ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۰٫۱۸ کلیدواژه در هر خبر)
7
خبرهای عکس‌دار ۵۰
98
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
فیلم ۹ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین