همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸ -
تیتر ۶۰۹ کلمه (متوسط ۷٫۸۱ کلمه در هر خبر)
94
۵٬۷۷۱ نویسه (متوسط ۷۳٫۹۹ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۲٬۵۵۲ کلمه (متوسط ۳۲٫۷۲ کلمه در هر خبر)
96
۲۳٬۸۰۲ نویسه (متوسط ۳۰۵٫۱۵ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۳۸٬۸۵۶ کلمه (متوسط ۴۹۸٫۱۵ کلمه در هر خبر)
64
۳۸۱٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۴٬۸۸۵ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱۰۸ (متوسط ۱٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۷۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۲۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین