همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۵۵۸ کلمه (متوسط ۱۳٫۹۵ کلمه در هر خبر)
76
۵٬۳۴۷ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۶۸ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۱٬۱۴۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۸ کلمه در هر خبر)
95
۱۰٬۵۳۵ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۳۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۳٬۸۹۵ کلمه (متوسط ۳۴۷٫۳۸ کلمه در هر خبر)
42
۱۳۱٬۳۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۲۸۳ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۰٫۱۵ کلیدواژه در هر خبر)
6
خبرهای عکس‌دار ۴۰
100
اخبار تغییر یافته ۵
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین