همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۰ -
تیتر ۹۰۴ کلمه (متوسط ۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
91
۸٬۵۰۶ نویسه (متوسط ۸۵٫۰۶ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۲٬۸۴۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
94
۲۷٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۱۴ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳۱٬۵۷۴ کلمه (متوسط ۳۱۵٫۷۴ کلمه در هر خبر)
37
۳۰۰٬۱۵۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۰۲ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱۳۳ (متوسط ۱٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۱۰۰
100
اخبار تغییر یافته ۳
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۲۴ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۱۰ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین