همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۲۳ کلمه (متوسط ۱۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
72
۱٬۱۵۱ نویسه (متوسط ۱۴۳٫۸۸ نویسه در هر خبر)
24
خلاصه ۲۱۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۶۲ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۸۷۲ نویسه (متوسط ۲۳۴ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۲٬۳۸۱ کلمه (متوسط ۲۹۷٫۶۲ کلمه در هر خبر)
35
۲۲٬۶۲۰ نویسه (متوسط ۲٬۸۲۸ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
87
اخبار تغییر یافته ۲
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین