همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
80
۵۰۲ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۵ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۹۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۸۶۶ نویسه (متوسط ۲۱۶٫۵ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۹۸۴ کلمه (متوسط ۲۴۶ کلمه در هر خبر)
28
۹٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۲٬۲۶۲ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۴ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین