همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۳۷۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
84
۳٬۵۸۶ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱٬۰۸۲ کلمه (متوسط ۳۲٫۷۹ کلمه در هر خبر)
96
۹٬۹۳۳ نویسه (متوسط ۳۰۱ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۸٬۶۵۸ کلمه (متوسط ۵۶۵٫۳۹ کلمه در هر خبر)
73
۱۷۹٬۸۷۶ نویسه (متوسط ۵٬۴۵۱ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۶۸ (متوسط ۲٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین