همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۴۳ کلمه در هر خبر)
81
۸۳۹ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۸۶ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۲۲۱ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۷ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۰۴۴ نویسه (متوسط ۲۹۲ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲٬۵۷۹ کلمه (متوسط ۳۶۸٫۴۳ کلمه در هر خبر)
45
۲۵٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۳٬۵۷۴ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین