فدراسیون سوارکاری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۸ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۳۱۲ نویسه (متوسط ۱۰۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۲۸ کلمه (متوسط ۱۰۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
8
۳٬۳۲۵ نویسه (متوسط ۱٬۱۰۸ نویسه در هر خبر)
21
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون سوارکاری