فدراسیون اسکواش

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۵۵ نویسه (متوسط ۷۷٫۵ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۱۶٫۵ کلمه در هر خبر)
55
۳۵۳ نویسه (متوسط ۱۷۶٫۵ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱۷۰ کلمه (متوسط ۸۵ کلمه در هر خبر)
5
۱٬۷۰۰ نویسه (متوسط ۸۵۰ نویسه در هر خبر)
14
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکواش