فدراسیون اسکواش

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۱۷۵ نویسه (متوسط ۸۷٫۵ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱۶ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
26
۱۳۵ نویسه (متوسط ۶۷٫۵ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۱۵۰ کلمه (متوسط ۷۵ کلمه در هر خبر)
3
۱٬۲۹۲ نویسه (متوسط ۶۴۶ نویسه در هر خبر)
9
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکواش