فدراسیون اسکواش

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۳۲۸ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۷۹ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۷۱۵ نویسه (متوسط ۲۳۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱٬۱۷۹ کلمه (متوسط ۳۹۳ کلمه در هر خبر)
49
۱۰٬۶۳۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۳ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
26
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکواش