جمله

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۸۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۶ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۷۹۵ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۸ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۶۰۹٫۵۲ کلمه در هر خبر)
79
۱۴۴٬۱۰۶ نویسه (متوسط ۵٬۷۶۴ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار جمله