جمله

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۵۲۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۱ کلمه در هر خبر)
84
۴٬۹۳۳ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۹۶ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۶٬۷۹۵ کلمه (متوسط ۵۷۰٫۱۱ کلمه در هر خبر)
74
۲۵۱٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۵٬۳۵۶ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۴
72
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۹ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار جمله