روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۱۶۶ کلمه (متوسط ۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۶۰۲ نویسه (متوسط ۶۱٫۶۲ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۷۴۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
95
۶٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۱۲ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۸٬۶۳۱ کلمه (متوسط ۷۱۶٫۵۸ کلمه در هر خبر)
95
۱۸۰٬۴۷۶ نویسه (متوسط ۶٬۹۴۱ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۱۲۲ (متوسط ۴٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل