روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۱۹۱ کلمه (متوسط ۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۵۴٫۳۸ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۸۸۴ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۵ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۲۶٬۶۲۳ کلمه (متوسط ۷۸۳٫۰۳ کلمه در هر خبر)
95
۲۵۶٬۹۰۴ نویسه (متوسط ۷٬۵۵۶ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۱۶۲ (متوسط ۴٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل