روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۲۱۷ کلمه (متوسط ۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۰۵۱ نویسه (متوسط ۶۰٫۳۲ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۹۶۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
94
۸٬۹۴۰ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۹۴ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۵٬۰۶۷ کلمه (متوسط ۷۳۷٫۲۶ کلمه در هر خبر)
98
۲۴۰٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۷٬۰۶۹ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۱۶۲ (متوسط ۴٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل