روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۱۹۳ کلمه (متوسط ۵٫۵۱ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۸۷۳ نویسه (متوسط ۵۳٫۵۱ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۱٬۰۶۷ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۹ کلمه در هر خبر)
99
۹٬۶۵۵ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۸۶ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۴٬۰۵۹ کلمه (متوسط ۶۸۷٫۴ کلمه در هر خبر)
91
۲۲۷٬۶۲۶ نویسه (متوسط ۶٬۵۰۴ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۱۶۷ (متوسط ۴٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل