روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۲۵۷ کلمه (متوسط ۶٫۵۹ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۳۶۲ نویسه (متوسط ۶۰٫۵۶ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۱٬۱۱۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
95
۱۰٬۱۷۲ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۸۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۶٬۵۳۰ کلمه (متوسط ۶۸۰٫۲۶ کلمه در هر خبر)
90
۲۵۰٬۲۰۴ نویسه (متوسط ۶٬۴۱۵ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱۸۷ (متوسط ۴٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل