روزنامه مناقصه‌مزایده

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۳۶ کلمه (متوسط ۱۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۳۳۱ نویسه (متوسط ۱۴۷٫۸۹ نویسه در هر خبر)
21
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۹۵۷ کلمه (متوسط ۲۱۷٫۴۴ کلمه در هر خبر)
23
۱۹٬۴۹۷ نویسه (متوسط ۲٬۱۶۶ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مناقصه‌مزایده