مناقصات ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۷۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۶ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۷۰۷ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۷۹ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۱٬۳۶۲ کلمه (متوسط ۸۹۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
81
۲۱۳٬۴۲۱ نویسه (متوسط ۸٬۸۹۳ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار مناقصات ایران