فدراسیون بوکس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
61
۱۷۵ نویسه (متوسط ۱۷۵ نویسه در هر خبر)
3
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۱۸ کلمه (متوسط ۲۱۸ کلمه در هر خبر)
24
۱٬۷۶۶ نویسه (متوسط ۱٬۷۶۶ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون بوکس