مجازیست

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۴۸ کلمه (متوسط ۹٫۸۷ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۳۴۹ نویسه (متوسط ۸۹٫۹۳ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۷۲۲ کلمه (متوسط ۳۱۴٫۸ کلمه در هر خبر)
37
۴۷٬۶۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۱۷۶ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۱٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۱
6
اخبار تغییر یافته ۱
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر

آخرین اخبار مجازیست