ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۶۶۶ نویسه (متوسط ۹۵٫۱۴ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲۸۱ کلمه (متوسط ۴۰٫۱۴ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۵۵۲ نویسه (متوسط ۳۶۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
42
بدنه ۳٬۳۹۱ کلمه (متوسط ۴۸۴٫۴۳ کلمه در هر خبر)
62
۳۱٬۸۴۵ نویسه (متوسط ۴٬۵۴۹ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۳٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز