ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۴۲۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۱۳۱ نویسه (متوسط ۹۸٫۳۶ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۱۹۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۱٬۱۷۱ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۹۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۵٬۳۴۹ کلمه (متوسط ۳۶۵٫۴۵ کلمه در هر خبر)
45
۱۴۶٬۹۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۴۹۸ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱۲۵ (متوسط ۲٫۹۸ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۴۲
100
اخبار تغییر یافته ۳
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز