ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۷۰ کلمه (متوسط ۷٫۷۳ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۵۵۱ نویسه (متوسط ۷۰٫۵ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۶۷۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۸ کلمه در هر خبر)
99
۵٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۴۱ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۵٬۷۴۴ کلمه (متوسط ۷۱۵٫۶۴ کلمه در هر خبر)
95
۱۳۶٬۱۵۹ نویسه (متوسط ۶٬۱۸۹ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۱۹
86
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز