ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۶۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۵ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۵۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۵ کلمه در هر خبر)
98
۵۱۲ نویسه (متوسط ۲۵۶ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۶۶۲ کلمه (متوسط ۳۳۱ کلمه در هر خبر)
40
۶٬۲۲۴ نویسه (متوسط ۳٬۱۱۲ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز