ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۴ -
تیتر ۷۴۵ کلمه (متوسط ۸٫۸۷ کلمه در هر خبر)
91
۶٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۸۱٫۵۴ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۲٬۴۹۲ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
98
۲۲٬۲۳۵ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۷ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۴۹٬۱۷۴ کلمه (متوسط ۵۸۵٫۴ کلمه در هر خبر)
76
۴۴۷٬۴۵۴ نویسه (متوسط ۵٬۳۲۷ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۸۴ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۸۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۱ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز