ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۱۷ کلمه (متوسط ۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۸۷٫۹۲ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۲۹۱ کلمه (متوسط ۲۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۵۱۲ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۶٬۳۹۹ کلمه (متوسط ۵۳۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
69
۵۳٬۵۱۶ نویسه (متوسط ۴٬۴۶۰ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۱٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
43
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز