دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۷۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۹۲ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۶۸۹ نویسه (متوسط ۱۴۰٫۷۵ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۵۳۳ کلمه (متوسط ۴۴٫۴۲ کلمه در هر خبر)
79
۴٬۸۱۵ نویسه (متوسط ۴۰۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
30
بدنه ۳٬۶۲۸ کلمه (متوسط ۳۰۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
36
۳۳٬۴۵۹ نویسه (متوسط ۲٬۷۸۸ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۶۲ (متوسط ۵٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
51
خبرهای عکس‌دار ۱۱
91
اخبار تغییر یافته ۱
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران