دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۸۶۰ کلمه (متوسط ۱۶٫۵۴ کلمه در هر خبر)
69
۸٬۲۵۰ نویسه (متوسط ۱۵۸٫۶۵ نویسه در هر خبر)
14
خلاصه ۲٬۹۵۸ کلمه (متوسط ۵۶٫۸۸ کلمه در هر خبر)
61
۲۶٬۸۶۶ نویسه (متوسط ۵۱۶٫۶۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۶٬۶۳۹ کلمه (متوسط ۵۱۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
66
۲۴۹٬۶۳۴ نویسه (متوسط ۴٬۸۰۱ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۲۹۵ (متوسط ۵٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
42
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴
80
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران