دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۵۵۵ کلمه (متوسط ۱۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
71
۵٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۱۷ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۱٬۳۱۷ کلمه (متوسط ۳۷٫۶۳ کلمه در هر خبر)
89
۱۱٬۸۴۲ نویسه (متوسط ۳۳۸٫۳۴ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۱۸٬۴۷۷ کلمه (متوسط ۵۲۷٫۹۱ کلمه در هر خبر)
68
۱۷۴٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۴٬۹۹۹ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۱۷۴ (متوسط ۴٫۹۷ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران