دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۸۸ کلمه (متوسط ۱۷٫۶ کلمه در هر خبر)
65
۸۳۴ نویسه (متوسط ۱۶۶٫۸ نویسه در هر خبر)
8
right ۲۴۰ کلمه (متوسط ۴۸ کلمه در هر خبر)
74
۲٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۴۳۷ نویسه در هر خبر)
19
بدنه ۴٬۶۸۲ کلمه (متوسط ۹۳۶٫۴ کلمه در هر خبر)
75
۴۲٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۸٬۵۹۱ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دیدبان ایران