دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۵۷ کلمه (متوسط ۱۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
59
۱٬۴۲۳ نویسه (متوسط ۱۷۷٫۸۸ نویسه در هر خبر)
1
خلاصه ۳۸۰ کلمه (متوسط ۴۷٫۵ کلمه در هر خبر)
75
۳٬۴۲۱ نویسه (متوسط ۴۲۷٫۶۲ نویسه در هر خبر)
22
بدنه ۲٬۹۰۹ کلمه (متوسط ۳۶۳٫۶۲ کلمه در هر خبر)
44
۲۶٬۹۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۸ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران