دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۶۲ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۵۴۵ نویسه (متوسط ۱۳۶٫۲۵ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۲۰۲ کلمه (متوسط ۵۰٫۵ کلمه در هر خبر)
70
۱٬۸۳۳ نویسه (متوسط ۴۵۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
13
بدنه ۱٬۵۶۴ کلمه (متوسط ۳۹۱ کلمه در هر خبر)
48
۱۴٬۸۵۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۱۴ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران