دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۷۴۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۷۷ کلمه در هر خبر)
71
۶٬۹۰۷ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۹۶ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۱٬۹۶۲ کلمه (متوسط ۴۱٫۷۴ کلمه در هر خبر)
83
۱۷٬۷۸۳ نویسه (متوسط ۳۷۸٫۳۶ نویسه در هر خبر)
38
بدنه ۲۳٬۶۰۴ کلمه (متوسط ۵۰۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
64
۲۱۹٬۲۸۹ نویسه (متوسط ۴٬۶۶۶ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۲۴۷ (متوسط ۵٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
49
خبرهای عکس‌دار ۴۶
97
اخبار تغییر یافته ۵
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران