دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
41
۲۶۵ نویسه (متوسط ۲۶۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۳۶ کلمه (متوسط ۳۶ کلمه در هر خبر)
91
۳۴۸ نویسه (متوسط ۳۴۸ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۹٬۷۸۹ کلمه (متوسط ۹٬۷۸۹ کلمه در هر خبر)
0
۹۳٬۰۱۵ نویسه (متوسط ۹۳٬۰۱۵ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران

هیچ مطلبی با مشخصات خواسته‌شده یافت نشد!