کالا خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۹۸ کلمه (متوسط ۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
91
۸۸۵ نویسه (متوسط ۸۰٫۴۵ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲۵۵ کلمه (متوسط ۲۳٫۱۸ کلمه در هر خبر)
77
۲٬۲۴۴ نویسه (متوسط ۲۰۴ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱٬۷۴۰ کلمه (متوسط ۱۵۸٫۱۸ کلمه در هر خبر)
15
۱۵٬۰۳۸ نویسه (متوسط ۱٬۳۶۷ نویسه در هر خبر)
27
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۲٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۸ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار کالا خبر