کالا خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۲۹ کلمه (متوسط ۸٫۰۶ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۱۰۸ نویسه (متوسط ۶۹٫۲۵ نویسه در هر خبر)
73
summary ۴۵۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۱ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۹۵۹ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۴۴ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۴٬۱۴۷ کلمه (متوسط ۲۵۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
29
۳۷٬۲۲۰ نویسه (متوسط ۲٬۳۲۶ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۵ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار کالا خبر