کالا خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۵۵ کلمه (متوسط ۷٫۳۸ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۴۳۸ نویسه (متوسط ۶۸٫۴۸ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۵۵۰ کلمه (متوسط ۲۶٫۱۹ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۸۸۹ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۸۱ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۵٬۱۷۹ کلمه (متوسط ۲۴۶٫۶۲ کلمه در هر خبر)
28
۴۵٬۶۰۵ نویسه (متوسط ۲٬۱۷۲ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۸۷ (متوسط ۴٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲۱ خبر

آخرین اخبار کالا خبر