کالا خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۶۱ کلمه (متوسط ۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۴۶۱ نویسه (متوسط ۷۶٫۸۹ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۹۲۲ کلمه (متوسط ۴۸٫۵۳ کلمه در هر خبر)
73
۸٬۰۳۴ نویسه (متوسط ۴۲۲٫۸۴ نویسه در هر خبر)
24
بدنه ۵٬۸۶۷ کلمه (متوسط ۳۰۸٫۷۹ کلمه در هر خبر)
36
۵۳٬۳۳۵ نویسه (متوسط ۲٬۸۰۷ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۱۰۴ (متوسط ۵٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۸ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار کالا خبر