کالا خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۵۰ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۳۲۲ نویسه (متوسط ۶۶٫۱ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۶۵۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۹ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۶۸۵ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵٬۵۴۹ کلمه (متوسط ۲۷۷٫۴۵ کلمه در هر خبر)
32
۵۰٬۱۰۹ نویسه (متوسط ۲٬۵۰۵ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۵۵ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار کالا خبر