رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۷۱ کلمه (متوسط ۷٫۱ کلمه در هر خبر)
96
۶۶۸ نویسه (متوسط ۶۶٫۸ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۲۸۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۲ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۵۲۴ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۸٬۳۳۵ کلمه (متوسط ۸۳۳٫۵ کلمه در هر خبر)
88
۷۷٬۴۲۲ نویسه (متوسط ۷٬۷۴۲ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۴۶ (متوسط ۴٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۹
90
اخبار تغییر یافته ۱
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار رسا