رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۶۴۰ کلمه (متوسط ۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۹۸۶ نویسه (متوسط ۸۵٫۵۱ نویسه در هر خبر)
62
right ۲٬۴۵۵ کلمه (متوسط ۳۵٫۰۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۲٬۳۲۶ نویسه (متوسط ۳۱۸٫۹۴ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۴۲٬۱۰۲ کلمه (متوسط ۶۰۱٫۴۶ کلمه در هر خبر)
78
۳۸۳٬۱۳۱ نویسه (متوسط ۵٬۴۷۳ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۴
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۴۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار رسا