رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۲۹۱ کلمه (متوسط ۹٫۷ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۷۰۸ نویسه (متوسط ۹۰٫۲۷ نویسه در هر خبر)
59
summary ۹۴۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۴ کلمه در هر خبر)
97
۸٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۱ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۶٬۸۳۸ کلمه (متوسط ۵۶۱٫۲۷ کلمه در هر خبر)
73
۱۵۳٬۳۹۸ نویسه (متوسط ۵٬۱۱۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
استانی ۲۱ خبر

آخرین اخبار رسا