رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۸ نویسه (متوسط ۷۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۲۷ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۲۴۴ نویسه (متوسط ۲۴۴ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۲۰۹ کلمه (متوسط ۲۰۹ کلمه در هر خبر)
22
۲٬۰۸۶ نویسه (متوسط ۲٬۰۸۶ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار رسا