رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۵۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۹ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۲۶۰ نویسه (متوسط ۹۳٫۱۴ نویسه در هر خبر)
57
right ۱٬۱۶۸ کلمه (متوسط ۳۳٫۳۷ کلمه در هر خبر)
95
۱۰٬۴۶۸ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۰۹ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۶٬۵۴۶ کلمه (متوسط ۴۷۲٫۷۴ کلمه در هر خبر)
60
۱۵۳٬۲۷۷ نویسه (متوسط ۴٬۳۷۹ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۲۰ خبر

آخرین اخبار رسا