رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸ -
تیتر ۷۸۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
88
۷٬۴۴۶ نویسه (متوسط ۹۵٫۴۶ نویسه در هر خبر)
56
summary ۲٬۲۹۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
98
۲۱٬۲۷۷ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۷۸ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳۹٬۰۹۴ کلمه (متوسط ۵۰۱٫۲۱ کلمه در هر خبر)
64
۳۶۶٬۱۵۷ نویسه (متوسط ۴٬۶۹۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۸
100
اخبار تغییر یافته ۵
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۸ خبر
استانی ۴۲ خبر

آخرین اخبار رسا