رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۴۲۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۷ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۰۲۳ نویسه (متوسط ۹۵٫۷۹ نویسه در هر خبر)
56
right ۱٬۲۹۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
98
۱۱٬۸۳۴ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۷۶ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۵٬۸۶۴ کلمه (متوسط ۳۷۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
46
۱۴۹٬۳۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۵۵ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۵ خبر
استانی ۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار رسا