رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۵۲۵ نویسه (متوسط ۱۰۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱۴۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۸ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۴۲۴ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۸ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۳٬۰۱۷ کلمه (متوسط ۶۰۳٫۴ کلمه در هر خبر)
79
۲۷٬۹۶۴ نویسه (متوسط ۵٬۵۹۳ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۳٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار رسا