رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۳۰۲ نویسه (متوسط ۳۰۲ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۷۰۸ کلمه (متوسط ۷۰۸ کلمه در هر خبر)
94
۶٬۶۹۴ نویسه (متوسط ۶٬۶۹۴ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار رسا