رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۵۰۰ کلمه (متوسط ۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۷۶۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۹۱ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱٬۴۰۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۴۷ کلمه در هر خبر)
88
۱۲٬۶۸۷ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۳۸ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۲۷٬۹۶۰ کلمه (متوسط ۵۲۷٫۵۵ کلمه در هر خبر)
68
۲۵۸٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۴٬۸۸۳ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱۹۷ (متوسط ۳٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۵۲
98
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
استانی ۲۲ خبر

آخرین اخبار رسا