رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۴۲۵ کلمه (متوسط ۸٫۸۵ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۸۳٫۴۲ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱٬۴۳۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۴ کلمه در هر خبر)
99
۱۲٬۹۴۸ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۷۵ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۴۶٬۱۱۵ کلمه (متوسط ۹۶۰٫۷۳ کلمه در هر خبر)
71
۴۳۴٬۲۰۴ نویسه (متوسط ۹٬۰۴۶ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۱۶۷ (متوسط ۳٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۴۷
97
اخبار تغییر یافته ۲
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار رسا