رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۳۰ نویسه (متوسط ۶۵ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۳۸ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۳۵۷ نویسه (متوسط ۱۷۸٫۵ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۶۳۴ کلمه (متوسط ۳۱۷ کلمه در هر خبر)
38
۵٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۲٬۸۰۸ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار رسا