رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۲ کلمه (متوسط ۹٫۲ کلمه در هر خبر)
90
۸۶۵ نویسه (متوسط ۸۶٫۵ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۲۰۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۱٬۸۶۰ نویسه (متوسط ۱۸۶ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۴٬۷۸۲ کلمه (متوسط ۴۷۸٫۲ کلمه در هر خبر)
61
۴۵٬۵۰۳ نویسه (متوسط ۴٬۵۵۰ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۳۸ (متوسط ۳٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۷
70
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار رسا