رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۳۲ کلمه (متوسط ۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۲۵۷ نویسه (متوسط ۸۹٫۷۹ نویسه در هر خبر)
60
right ۴۰۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۷۲۰ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۷۱ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵٬۰۷۸ کلمه (متوسط ۳۶۲٫۷۱ کلمه در هر خبر)
44
۴۹٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۳٬۵۶۰ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار رسا