فدراسیون بدمینتون

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۳٫۵ کلمه در هر خبر)
50
۷۱ نویسه (متوسط ۳۵٫۵ نویسه در هر خبر)
96
خلاصه ۳۵ کلمه (متوسط ۱۷٫۵ کلمه در هر خبر)
58
۳۱۷ نویسه (متوسط ۱۵۸٫۵ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۱ کلمه (متوسط ۵٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۱۲۵ نویسه (متوسط ۶۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون بدمینتون