روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۶۱ کلمه (متوسط ۵٫۰۸ کلمه در هر خبر)
81
۵۹۲ نویسه (متوسط ۴۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
87
خلاصه ۴۰ کلمه (متوسط ۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
11
۳۹۲ نویسه (متوسط ۳۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
18
بدنه ۱٬۸۶۱ کلمه (متوسط ۱۵۵٫۰۸ کلمه در هر خبر)
15
۱۸٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۱٬۵۲۵ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
25
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند