روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۰ -
تیتر ۴۱۴ کلمه (متوسط ۴٫۶ کلمه در هر خبر)
71
۳٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۴۲٫۸۳ نویسه در هر خبر)
91
right ۲۳۴ کلمه (متوسط ۲٫۶ کلمه در هر خبر)
8
۲٬۲۲۵ نویسه (متوسط ۲۴٫۷۲ نویسه در هر خبر)
13
بدنه ۴۹٬۳۴۷ کلمه (متوسط ۵۴۸٫۳ کلمه در هر خبر)
71
۴۷۸٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۵٬۳۱۲ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
13
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه شهروند