روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۲۶۱ کلمه (متوسط ۴٫۹۲ کلمه در هر خبر)
78
۲٬۶۲۱ نویسه (متوسط ۴۹٫۴۵ نویسه در هر خبر)
87
خلاصه ۳۸۲ کلمه (متوسط ۷٫۲۱ کلمه در هر خبر)
24
۳٬۴۹۶ نویسه (متوسط ۶۵٫۹۶ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۳۱٬۱۱۳ کلمه (متوسط ۵۸۷٫۰۴ کلمه در هر خبر)
76
۳۰۶٬۰۰۹ نویسه (متوسط ۵٬۷۷۴ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
5
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند