روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۵ -
تیتر ۳۵۱ کلمه (متوسط ۴٫۱۳ کلمه در هر خبر)
62
۳٬۲۸۰ نویسه (متوسط ۳۸٫۵۹ نویسه در هر خبر)
94
right ۳۱۹ کلمه (متوسط ۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
12
۳٬۰۵۱ نویسه (متوسط ۳۵٫۸۹ نویسه در هر خبر)
19
بدنه ۴۳٬۳۷۵ کلمه (متوسط ۵۱۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
65
۴۳۶٬۴۴۳ نویسه (متوسط ۵٬۱۳۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
11
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه شهروند