روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۲۸۲ کلمه (متوسط ۵٫۴۲ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۵۲٫۱۷ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۵۰۹ کلمه (متوسط ۹٫۷۹ کلمه در هر خبر)
32
۴٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۹۰٫۹۶ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۳۲٬۳۰۳ کلمه (متوسط ۶۲۱٫۲۱ کلمه در هر خبر)
81
۳۲۰٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۶٬۱۵۶ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
5
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند