روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۵ -
تیتر ۳۷۵ کلمه (متوسط ۴٫۴۱ کلمه در هر خبر)
68
۳٬۶۰۲ نویسه (متوسط ۴۲٫۳۸ نویسه در هر خبر)
91
right ۲۳۶ کلمه (متوسط ۲٫۷۸ کلمه در هر خبر)
9
۲٬۱۴۹ نویسه (متوسط ۲۵٫۲۸ نویسه در هر خبر)
14
بدنه ۷۹٬۹۴۶ کلمه (متوسط ۹۴۰٫۵۴ کلمه در هر خبر)
74
۷۷۴٬۶۴۳ نویسه (متوسط ۹٬۱۱۳ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
5
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه شهروند