روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۸۵ کلمه (متوسط ۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
93
۸۰۶ نویسه (متوسط ۵۳٫۷۳ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۱۷ کلمه (متوسط ۱٫۱۳ کلمه در هر خبر)
3
۱۷۷ نویسه (متوسط ۱۱٫۸ نویسه در هر خبر)
6
بدنه ۲٬۵۲۱ کلمه (متوسط ۱۶۸٫۰۷ کلمه در هر خبر)
16
۲۵٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۱٬۶۷۶ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
13
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند