روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۸۰ کلمه (متوسط ۴٫۴۴ کلمه در هر خبر)
68
۷۷۷ نویسه (متوسط ۴۳٫۱۷ نویسه در هر خبر)
91
خلاصه ۸۶ کلمه (متوسط ۴٫۷۸ کلمه در هر خبر)
15
۸۲۷ نویسه (متوسط ۴۵٫۹۴ نویسه در هر خبر)
25
بدنه ۹٬۹۹۵ کلمه (متوسط ۵۵۵٫۲۸ کلمه در هر خبر)
72
۹۹٬۹۱۰ نویسه (متوسط ۵٬۵۵۱ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
5
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند