روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۴۱ کلمه (متوسط ۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۲۹۳ نویسه (متوسط ۷۶٫۰۶ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۲۲ کلمه (متوسط ۱٫۲۹ کلمه در هر خبر)
4
۲۱۳ نویسه (متوسط ۱۲٫۵۳ نویسه در هر خبر)
6
بدنه ۹٬۹۷۲ کلمه (متوسط ۵۸۶٫۵۹ کلمه در هر خبر)
76
۹۵٬۴۸۰ نویسه (متوسط ۵٬۶۱۶ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
5
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند