روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۲۶۳ کلمه (متوسط ۳٫۹۳ کلمه در هر خبر)
58
۲٬۵۱۱ نویسه (متوسط ۳۷٫۴۸ نویسه در هر خبر)
95
right ۳۴۷ کلمه (متوسط ۵٫۱۸ کلمه در هر خبر)
17
۳٬۲۷۲ نویسه (متوسط ۴۸٫۸۴ نویسه در هر خبر)
27
بدنه ۳۷٬۶۵۱ کلمه (متوسط ۵۶۱٫۹۶ کلمه در هر خبر)
73
۳۶۶٬۰۷۸ نویسه (متوسط ۵٬۴۶۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
11
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند