روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۳۳۲ کلمه (متوسط ۴٫۱۵ کلمه در هر خبر)
63
۳٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۳۹٫۱۵ نویسه در هر خبر)
93
right ۳۹۰ کلمه (متوسط ۴٫۸۸ کلمه در هر خبر)
16
۳٬۶۲۵ نویسه (متوسط ۴۵٫۳۱ نویسه در هر خبر)
25
بدنه ۴۷٬۸۶۸ کلمه (متوسط ۵۹۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
78
۴۷۰٬۳۱۶ نویسه (متوسط ۵٬۸۷۹ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه شهروند