روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۳۰۷ کلمه (متوسط ۴٫۷۲ کلمه در هر خبر)
74
۳٬۰۲۴ نویسه (متوسط ۴۶٫۵۲ نویسه در هر خبر)
88
summary ۱۷۳ کلمه (متوسط ۲٫۶۶ کلمه در هر خبر)
8
۱٬۵۶۷ نویسه (متوسط ۲۴٫۱۱ نویسه در هر خبر)
13
بدنه ۲۹٬۹۰۳ کلمه (متوسط ۴۶۰٫۰۵ کلمه در هر خبر)
58
۲۸۹٬۸۶۴ نویسه (متوسط ۴٬۴۵۹ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند