روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۲ -
تیتر ۳۴۲ کلمه (متوسط ۵٫۵۲ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۲۰۱ نویسه (متوسط ۵۱٫۶۳ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۸۷ کلمه (متوسط ۱٫۴ کلمه در هر خبر)
4
۸۳۰ نویسه (متوسط ۱۳٫۳۹ نویسه در هر خبر)
7
بدنه ۲۶٬۴۱۶ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۰۶ کلمه در هر خبر)
53
۲۵۷٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۴٬۱۴۵ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
12
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند