دفاع نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۱۶۵ نویسه (متوسط ۱۶۵ نویسه در هر خبر)
10
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۲۵ نویسه (متوسط ۲۲۵ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۶۶ کلمه (متوسط ۱۶۶ کلمه در هر خبر)
16
۱٬۴۰۵ نویسه (متوسط ۱٬۴۰۵ نویسه در هر خبر)
28
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع نیوز