دفاع نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴۶ کلمه (متوسط ۴۶ کلمه در هر خبر)
0
۴۴۳ نویسه (متوسط ۴۴۳ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۷۰ کلمه (متوسط ۷۰ کلمه در هر خبر)
42
۶۷۹ نویسه (متوسط ۶۷۹ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۷۳ کلمه (متوسط ۷۷۳ کلمه در هر خبر)
96
۷٬۲۴۹ نویسه (متوسط ۷٬۲۴۹ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع نیوز