دفاع نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۸۲ کلمه (متوسط ۴۱ کلمه در هر خبر)
0
۸۶۴ نویسه (متوسط ۴۳۲ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۲۸ کلمه (متوسط ۶۴ کلمه در هر خبر)
51
۱٬۳۷۰ نویسه (متوسط ۶۸۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۷۱۰ کلمه (متوسط ۸۵۵ کلمه در هر خبر)
86
۱۶٬۱۲۴ نویسه (متوسط ۸٬۰۶۲ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار دفاع نیوز