روزنامه همدلی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۹۶ کلمه (متوسط ۶٫۸۶ کلمه در هر خبر)
97
۹۴۷ نویسه (متوسط ۶۷٫۶۴ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
۰ نویسه (متوسط ۰ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه همدلی