همدلی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۶۸ کلمه (متوسط ۷٫۵۶ کلمه در هر خبر)
95
۶۶۶ نویسه (متوسط ۷۴ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۹۱۰ کلمه (متوسط ۸۷۸٫۸۹ کلمه در هر خبر)
82
۷۵٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۸٬۴۳۳ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
11
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار همدلی