همدلی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۹۹ کلمه (متوسط ۷٫۶۲ کلمه در هر خبر)
95
۹۱۶ نویسه (متوسط ۷۰٫۴۶ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰٬۹۸۴ کلمه (متوسط ۸۴۴٫۹۲ کلمه در هر خبر)
87
۱۰۴٬۸۵۲ نویسه (متوسط ۸٬۰۶۶ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار همدلی