آی‌تی‌آنالایز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۷۸ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۲۱ کلمه (متوسط ۳۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
37
۵٬۶۸۶ نویسه (متوسط ۲٬۸۴۳ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر

آخرین اخبار آی‌تی‌آنالایز