آی‌تی‌آنالایز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۷ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۶۲۷ نویسه (متوسط ۸۱٫۳۵ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۴٬۰۵۰ کلمه (متوسط ۷۰۲٫۵ کلمه در هر خبر)
93
۱۳۱٬۴۳۶ نویسه (متوسط ۶٬۵۷۲ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۱٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۱
5
اخبار تغییر یافته ۱
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار آی‌تی‌آنالایز