شادا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۴۳ نویسه (متوسط ۱۴۳ نویسه در هر خبر)
24
خلاصه ۱۸ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
60
۱۹۶ نویسه (متوسط ۱۹۶ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱۷۲ کلمه (متوسط ۱۷۲ کلمه در هر خبر)
17
۱٬۸۱۹ نویسه (متوسط ۱٬۸۱۹ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار شادا