شادا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
80
۵۰۵ نویسه (متوسط ۱۲۶٫۲۵ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۱۱۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۰۹۹ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱٬۰۲۶ کلمه (متوسط ۲۵۶٫۵ کلمه در هر خبر)
29
۹٬۲۳۰ نویسه (متوسط ۲٬۳۰۸ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
25
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۴ خبر

آخرین اخبار شادا