شادا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۰۲ کلمه (متوسط ۱۴٫۵۷ کلمه در هر خبر)
74
۹۷۷ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۵۷ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۲۸۸ کلمه (متوسط ۴۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۶۹۸ نویسه (متوسط ۳۸۵٫۴۳ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۲٬۵۱۲ کلمه (متوسط ۳۵۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
44
۲۳٬۲۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۵ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
28
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر

آخرین اخبار شادا