خبرگزاری ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۱۶ کلمه (متوسط ۸٫۳۱ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۹۳۳ نویسه (متوسط ۷۴٫۳۵ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۹۱۹ کلمه (متوسط ۳۵٫۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۸٬۴۵۵ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۱۹ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۱۱٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۴۳۰٫۷۳ کلمه در هر خبر)
54
۱۰۶٬۴۲۸ نویسه (متوسط ۴٬۰۹۳ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۱۰
3
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری ایمنا