خبرگزاری ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۷ -
تیتر ۱٬۳۵۰ کلمه (متوسط ۹٫۱۸ کلمه در هر خبر)
90
۱۲٬۶۸۲ نویسه (متوسط ۸۶٫۲۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۴٬۵۲۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۸ کلمه در هر خبر)
98
۴۱٬۷۹۶ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۳۳ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵۹٬۹۰۲ کلمه (متوسط ۴۰۷٫۵ کلمه در هر خبر)
51
۶۰۰٬۷۹۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۸۷ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴۶
99
اخبار تغییر یافته ۱۴۱
0
اخبار حذف شده ۲
9
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱۶ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۲۰ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری ایمنا