ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۶ -
تیتر ۱٬۵۰۷ کلمه (متوسط ۹٫۰۸ کلمه در هر خبر)
90
۱۴٬۱۸۴ نویسه (متوسط ۸۵٫۴۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۴٬۸۳۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۳ کلمه در هر خبر)
97
۴۴٬۹۲۵ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۶۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۷۲٬۹۶۲ کلمه (متوسط ۴۳۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
55
۶۸۶٬۵۳۱ نویسه (متوسط ۴٬۱۳۶ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۱٬۹۴۲ (متوسط ۱۱٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۶۵
99
اخبار تغییر یافته ۸۷
0
اخبار حذف شده ۲
19
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۴۶ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
استانی ۵ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار ایمنا