ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۵۰ نویسه (متوسط ۸۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۶۵ کلمه (متوسط ۲۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
72
۶۲۹ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۱٬۲۹۲ کلمه (متوسط ۴۳۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
54
۱۲٬۱۶۰ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۶٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
30
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایمنا