خبرگزاری ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۳۲۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۵ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱۶۵ کلمه (متوسط ۴۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۴۸۴ نویسه (متوسط ۳۷۱ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۲٬۳۷۶ کلمه (متوسط ۵۹۴ کلمه در هر خبر)
77
۲۰٬۷۶۷ نویسه (متوسط ۵٬۱۹۲ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری ایمنا