ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۲۷۸ نویسه (متوسط ۹۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۵۲ کلمه (متوسط ۱۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
57
۴۷۴ نویسه (متوسط ۱۵۸ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۷۰۹ کلمه (متوسط ۲۳۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
26
۶٬۴۹۱ نویسه (متوسط ۲٬۱۶۴ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۶۲ (متوسط ۲۰٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ایمنا