خبرگزاری ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۳۹۲ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۸۲۳ نویسه (متوسط ۹۱٫۰۲ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۳۸۴ کلمه (متوسط ۳۲٫۹۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۲٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۳۰۷٫۵۲ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱۳٬۹۹۵ کلمه (متوسط ۳۳۳٫۲۱ کلمه در هر خبر)
40
۱۳۴٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۳٬۲۱۲ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۲
100
اخبار تغییر یافته ۳۱
0
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری ایمنا