ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۷۹ کلمه (متوسط ۷٫۹ کلمه در هر خبر)
94
۷۱۴ نویسه (متوسط ۷۱٫۴ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۳۱۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۹ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۸۷۷ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۷ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۵٬۵۳۰ کلمه (متوسط ۵۵۳ کلمه در هر خبر)
71
۵۱٬۹۲۴ نویسه (متوسط ۵٬۱۹۲ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۴۰۰ (متوسط ۴۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ایمنا