خبرگزاری ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۵ -
تیتر ۶۴۸ کلمه (متوسط ۸٫۶۴ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۱۳۳ نویسه (متوسط ۸۱٫۷۷ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۲٬۳۳۸ کلمه (متوسط ۳۱٫۱۷ کلمه در هر خبر)
98
۲۱٬۳۸۱ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۰۸ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۲۷٬۱۸۹ کلمه (متوسط ۳۶۲٫۵۲ کلمه در هر خبر)
44
۲۵۵٬۴۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۶ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۵
100
اخبار تغییر یافته ۶۸
0
اخبار حذف شده ۵
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۹ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری ایمنا