ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۲۸ کلمه (متوسط ۹٫۸۵ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۸۷٫۹۲ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۳۶۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۲ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۷۷ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳٬۱۳۸ کلمه (متوسط ۲۴۱٫۳۸ کلمه در هر خبر)
27
۲۹٬۳۶۳ نویسه (متوسط ۲٬۲۵۹ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۴۱۲ (متوسط ۳۱٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایمنا