ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۶ -
تیتر ۱٬۴۳۰ کلمه (متوسط ۹٫۷۹ کلمه در هر خبر)
88
۱۳٬۶۸۹ نویسه (متوسط ۹۳٫۷۶ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۴٬۷۳۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۴۵ کلمه در هر خبر)
96
۴۴٬۳۰۲ نویسه (متوسط ۳۰۳٫۴۴ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۵۹٬۳۹۲ کلمه (متوسط ۴۰۶٫۷۹ کلمه در هر خبر)
50
۵۷۶٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲٬۶۴۶ (متوسط ۱۸٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴۶
100
اخبار تغییر یافته ۶۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
استانی ۱۰ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار ایمنا