ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۲۰۵ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۵ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۸۴ کلمه (متوسط ۴۲ کلمه در هر خبر)
82
۷۱۲ نویسه (متوسط ۳۵۶ نویسه در هر خبر)
45
بدنه ۱٬۵۰۸ کلمه (متوسط ۷۵۴ کلمه در هر خبر)
99
۱۴٬۳۷۶ نویسه (متوسط ۷٬۱۸۸ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۵٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار ایمنا