فرینا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
86
۷۴۵ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۴۳ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۲۴۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۸۶ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۴۱۲ نویسه (متوسط ۳۴۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۱٬۸۵۷ کلمه (متوسط ۲۶۵٫۲۹ کلمه در هر خبر)
30
۱۷٬۷۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۵۳۸ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار فرینا