فرینا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۶۵ کلمه (متوسط ۱۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
63
۱٬۶۳۷ نویسه (متوسط ۱۸۱٫۸۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۵۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۴۴۹ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۱۱ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱٬۷۶۶ کلمه (متوسط ۱۹۶٫۲۲ کلمه در هر خبر)
20
۱۶٬۵۵۱ نویسه (متوسط ۱٬۸۳۹ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۲٫۸۹ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فرینا