فرینا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۷ کلمه در هر خبر)
83
۸۰۳ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۷۱ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۲۸۵ کلمه (متوسط ۴۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۵۷۵ نویسه (متوسط ۳۶۷٫۸۶ نویسه در هر خبر)
41
بدنه ۳٬۳۲۲ کلمه (متوسط ۴۷۴٫۵۷ کلمه در هر خبر)
60
۳۱٬۰۴۶ نویسه (متوسط ۴٬۴۳۵ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۳٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فرینا