فرینا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۴۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
71
۱٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۱۵۲ نویسه در هر خبر)
18
خلاصه ۳۱۱ کلمه (متوسط ۳۴٫۵۶ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۸۶۰ نویسه (متوسط ۳۱۷٫۷۸ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۵٬۹۳۴ کلمه (متوسط ۶۵۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۵۶٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۶٬۲۶۶ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۲٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۸
88
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فرینا