فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۰۱ نویسه (متوسط ۱۰۱ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۲۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۴۳ نویسه (متوسط ۲۴۳ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۱۳۰ کلمه (متوسط ۱۳۰ کلمه در هر خبر)
11
۱٬۲۴۹ نویسه (متوسط ۱٬۲۴۹ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام