شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۱۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۹ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۹۸۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۵۲ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۵۹۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۲ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۳۰۰ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۳۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۳٬۵۰۸ کلمه (متوسط ۶۴۳٫۲۴ کلمه در هر خبر)
84
۱۲۶٬۴۵۲ نویسه (متوسط ۶٬۰۲۲ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۶۹ (متوسط ۳٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۲
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز