شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۰۸ کلمه (متوسط ۹٫۸۲ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۰۲۳ نویسه (متوسط ۹۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۳۶۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۲۲۵ نویسه (متوسط ۲۹۳٫۱۸ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳٬۰۴۴ کلمه (متوسط ۲۷۶٫۷۳ کلمه در هر خبر)
32
۲۹٬۱۴۹ نویسه (متوسط ۲٬۶۵۰ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۳٫۱۸ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز