شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۲۴ نویسه (متوسط ۱۲۴ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۵۹ کلمه (متوسط ۵۹ کلمه در هر خبر)
58
۵۵۵ نویسه (متوسط ۵۵۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۴۶ کلمه (متوسط ۱٬۶۴۶ کلمه در هر خبر)
0
۱۵٬۹۲۸ نویسه (متوسط ۱۵٬۹۲۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز