شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۶۲ کلمه (متوسط ۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۵۴۰ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۳۵۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
97
۳٬۲۰۷ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۲۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۳٬۶۴۹ کلمه (متوسط ۳۰۴٫۰۸ کلمه در هر خبر)
36
۳۴٬۳۳۸ نویسه (متوسط ۲٬۸۶۲ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۳۹ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز