شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۴۶۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۴ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۴۳۴ نویسه (متوسط ۹۸٫۵۳ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۳۷۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۱ کلمه در هر خبر)
99
۱۲٬۵۹۶ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۹۱ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۲۱٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۴۸۱٫۹۳ کلمه در هر خبر)
61
۲۰۶٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۴٬۵۷۸ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۱۵۶ (متوسط ۳٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۴۴
97
اخبار تغییر یافته ۱۰
44
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۹ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز