وزارت جهاد کشاورزی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۲ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۳۶۲ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۶۱ کلمه (متوسط ۳۲۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
38
۸٬۷۱۵ نویسه (متوسط ۲٬۹۰۵ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت جهاد کشاورزی