ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۴ -
تیتر ۱٬۲۶۹ کلمه (متوسط ۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
89
۱۲٬۰۶۰ نویسه (متوسط ۹۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱٬۶۵۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۸ کلمه در هر خبر)
41
۱۴٬۹۰۲ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۲۱ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۶۵٬۹۶۸ کلمه (متوسط ۴۹۲٫۳ کلمه در هر خبر)
63
۶۲۷٬۳۸۶ نویسه (متوسط ۴٬۶۸۲ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۳۳ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین