ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۲ -
تیتر ۱٬۸۳۶ کلمه (متوسط ۹٫۵۶ کلمه در هر خبر)
89
۱۷٬۵۴۲ نویسه (متوسط ۹۱٫۳۶ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۵٬۹۱۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۸ کلمه در هر خبر)
98
۵۴٬۵۲۷ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۹۹ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۶۵٬۸۵۷ کلمه (متوسط ۳۴۳٫۰۱ کلمه در هر خبر)
41
۶۱۴٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۹۹ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹۲
100
اخبار تغییر یافته ۴
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۳۴ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
استانی ۳۲ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین