ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
81
۳۲۹ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۷۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
82
۷۱۱ نویسه (متوسط ۲۳۷ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۶۰ کلمه (متوسط ۵۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۶۳۶ نویسه (متوسط ۵۴۵ نویسه در هر خبر)
6
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین