فدراسیون دوچرخه سواری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
96
۲۲۹ نویسه (متوسط ۷۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۳۰ کلمه (متوسط ۲۱۰ کلمه در هر خبر)
22
۶٬۳۳۲ نویسه (متوسط ۲٬۱۱۱ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون دوچرخه سواری