العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۷۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۴ کلمه در هر خبر)
83
۷٬۱۵۲ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۷۵ نویسه در هر خبر)
45
summary ۱٬۸۲۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
95
۱۶٬۸۶۳ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۴۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۰٬۰۴۴ کلمه (متوسط ۳۱۳٫۱۹ کلمه در هر خبر)
37
۱۸۹٬۱۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۹۵۶ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۴۹۱ (متوسط ۷٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
5
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۸
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۳ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار العالم