العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۳۰۰ نویسه (متوسط ۱۰۰ نویسه در هر خبر)
53
summary ۹۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
99
۸۱۷ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۲٬۴۰۹ کلمه (متوسط ۸۰۳ کلمه در هر خبر)
92
۲۱٬۷۷۶ نویسه (متوسط ۷٬۲۵۹ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۷ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر

آخرین اخبار العالم