العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۴ نویسه (متوسط ۸۴ نویسه در هر خبر)
64
right ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
46
۱۵۶ نویسه (متوسط ۱۵۶ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۲۶۰ کلمه (متوسط ۲۶۰ کلمه در هر خبر)
30
۲٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۲٬۳۴۴ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۷ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم