العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۹۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۶ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۶۲۹ نویسه (متوسط ۹۵٫۵ نویسه در هر خبر)
56
summary ۱٬۱۰۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۱ کلمه در هر خبر)
97
۱۰٬۲۱۶ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۸۴ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۴٬۱۳۸ کلمه (متوسط ۳۷۲٫۰۵ کلمه در هر خبر)
46
۱۳۲٬۵۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۸۹ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۲۹۷ (متوسط ۷٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار العالم