العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۷ -
تیتر ۸۸۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۲ کلمه در هر خبر)
87
۸٬۵۱۲ نویسه (متوسط ۹۷٫۸۴ نویسه در هر خبر)
54
right ۲٬۱۵۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۸۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۰٬۱۷۱ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۸۵ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۲۸٬۸۷۵ کلمه (متوسط ۳۳۱٫۹ کلمه در هر خبر)
40
۲۶۲٬۲۹۹ نویسه (متوسط ۳٬۰۱۵ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۱
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم