العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
86
۷۴۵ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۴۳ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱۹۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۶ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۲۶۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲٬۱۲۱ کلمه (متوسط ۳۰۳ کلمه در هر خبر)
36
۲۰٬۱۴۲ نویسه (متوسط ۲٬۸۷۷ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۳٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۴
0
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۷ خبر

آخرین اخبار العالم