العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۸ کلمه (متوسط ۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
89
۶۶۰ نویسه (متوسط ۹۴٫۲۹ نویسه در هر خبر)
57
right ۱۷۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۷ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۲۴۹٫۲۹ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱٬۳۸۳ کلمه (متوسط ۱۹۷٫۵۷ کلمه در هر خبر)
21
۱۳٬۱۷۶ نویسه (متوسط ۱٬۸۸۲ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۶۰ (متوسط ۸٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۶ خبر

آخرین اخبار العالم