العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۶۹ کلمه (متوسط ۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۶۵۱ نویسه (متوسط ۸۱٫۳۸ نویسه در هر خبر)
65
right ۱۸۱ کلمه (متوسط ۲۲٫۶۲ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۶۷۹ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۸۸ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۱٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۱۵۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
14
۱۱٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۱٬۴۲۸ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۶٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
27
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم