العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۳۹۲ نویسه (متوسط ۷۸٫۴ نویسه در هر خبر)
67
right ۱۲۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۶ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۲۳۹ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۸ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱٬۱۸۱ کلمه (متوسط ۲۳۶٫۲ کلمه در هر خبر)
26
۱۱٬۳۲۰ نویسه (متوسط ۲٬۲۶۴ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۶٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
25
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم