العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۵ -
تیتر ۵۸۹ کلمه (متوسط ۷٫۸۵ کلمه در هر خبر)
94
۵٬۴۵۸ نویسه (متوسط ۷۲٫۷۷ نویسه در هر خبر)
71
right ۱٬۷۳۵ کلمه (متوسط ۲۳٫۱۳ کلمه در هر خبر)
77
۱۵٬۹۲۳ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۳۱ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۱۵٬۷۸۲ کلمه (متوسط ۲۱۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
22
۱۴۵٬۱۳۵ نویسه (متوسط ۱٬۹۳۵ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۵۸۹ (متوسط ۷٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
2
خبرهای عکس‌دار ۷۵
100
اخبار تغییر یافته ۸
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۶۰ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم