العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۹ -
تیتر ۱٬۰۴۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۸ کلمه در هر خبر)
83
۹٬۹۳۶ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۶۴ نویسه در هر خبر)
45
right ۲٬۰۸۲ کلمه (متوسط ۲۳٫۳۹ کلمه در هر خبر)
77
۱۹٬۳۸۶ نویسه (متوسط ۲۱۷٫۸۲ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۲۰٬۱۸۲ کلمه (متوسط ۲۲۶٫۷۶ کلمه در هر خبر)
25
۱۸۴٬۷۴۸ نویسه (متوسط ۲٬۰۷۶ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۶۰۹ (متوسط ۶٫۸۴ کلیدواژه در هر خبر)
21
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۷
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۴۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم