العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۴۸۵ کلمه (متوسط ۷٫۹۵ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۵۵۳ نویسه (متوسط ۷۴٫۶۴ نویسه در هر خبر)
70
right ۱٬۳۵۲ کلمه (متوسط ۲۲٫۱۶ کلمه در هر خبر)
73
۱۲٬۶۴۵ نویسه (متوسط ۲۰۷٫۳ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱۲٬۶۶۴ کلمه (متوسط ۲۰۷٫۶۱ کلمه در هر خبر)
22
۱۱۷٬۲۸۷ نویسه (متوسط ۱٬۹۲۳ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۴۹۶ (متوسط ۸٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۱
100
اخبار تغییر یافته ۶
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۴۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم