العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
86
۷۳۳ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۷۱ نویسه در هر خبر)
50
right ۱۷۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۶۳۸ نویسه (متوسط ۲۳۴ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱٬۶۸۶ کلمه (متوسط ۲۴۰٫۸۶ کلمه در هر خبر)
27
۱۵٬۹۱۴ نویسه (متوسط ۲٬۲۷۳ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۴۹ (متوسط ۷ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار العالم