مرکز رسیدگی به امور مساجد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۲۵۵ نویسه (متوسط ۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۶۴ کلمه (متوسط ۲۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
71
۵۹۹ نویسه (متوسط ۱۹۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱٬۲۲۷ کلمه (متوسط ۴۰۹ کلمه در هر خبر)
51
۱۱٬۱۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۳ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار مرکز رسیدگی به امور مساجد