مرکز رسیدگی به امور مساجد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۱۰ نویسه (متوسط ۱۱۰ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۳۸ کلمه (متوسط ۳۸ کلمه در هر خبر)
88
۳۲۸ نویسه (متوسط ۳۲۸ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۵۶ کلمه (متوسط ۵۶ کلمه در هر خبر)
0
۵۰۶ نویسه (متوسط ۵۰۶ نویسه در هر خبر)
5
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار مرکز رسیدگی به امور مساجد