مرکز رسیدگی به امور مساجد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۵ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۴۸۹ نویسه (متوسط ۹۷٫۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۳۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۶ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۱۸۷ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۴ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۷۲۴ کلمه (متوسط ۱۴۴٫۸ کلمه در هر خبر)
13
۶٬۴۲۲ نویسه (متوسط ۱٬۲۸۴ نویسه در هر خبر)
25
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار مرکز رسیدگی به امور مساجد