کرج امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۶۷ نویسه (متوسط ۶۷ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۱۷۸ نویسه (متوسط ۱۷۸ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱۰۶ کلمه (متوسط ۱۰۶ کلمه در هر خبر)
8
۹۸۰ نویسه (متوسط ۹۸۰ نویسه در هر خبر)
17
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار کرج امروز