پایگاه خبری مدیریت شهرداری کرج

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۳۸۰ نویسه (متوسط ۷۶ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۱۱۴ کلمه (متوسط ۲۲٫۸ کلمه در هر خبر)
76
۱٬۰۵۲ نویسه (متوسط ۲۱۰٫۴ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۶۵۸ کلمه (متوسط ۱۳۱٫۶ کلمه در هر خبر)
11
۶٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۱٬۲۴۳ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری مدیریت شهرداری کرج