پایگاه خبری مدیریت شهرداری کرج

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۲۴۴ نویسه (متوسط ۸۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۹۳ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۸۲۱ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۸۲۱ کلمه (متوسط ۲۷۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
31
۷٬۲۹۸ نویسه (متوسط ۲٬۴۳۳ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری مدیریت شهرداری کرج