پایگاه خبری مدیریت شهرداری کرج

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۸۷ نویسه (متوسط ۸۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۴۹ کلمه (متوسط ۴۹ کلمه در هر خبر)
72
۴۳۲ نویسه (متوسط ۴۳۲ نویسه در هر خبر)
21
بدنه ۱۸۶ کلمه (متوسط ۱۸۶ کلمه در هر خبر)
19
۱٬۶۶۱ نویسه (متوسط ۱٬۶۶۱ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری مدیریت شهرداری کرج