کرج امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۹۸ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۹۳۹ نویسه (متوسط ۱۳۴٫۱۴ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۲۳۸ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۳۳۳٫۲۹ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱٬۲۸۳ کلمه (متوسط ۱۸۳٫۲۹ کلمه در هر خبر)
19
۱۲٬۷۵۷ نویسه (متوسط ۱٬۸۲۲ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۲٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۴ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار کرج امروز