شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۱۹۳ نویسه (متوسط ۹۹٫۴۲ نویسه در هر خبر)
53
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸٬۶۷۴ کلمه (متوسط ۷۲۲٫۸۳ کلمه در هر خبر)
96
۸۰٬۱۳۵ نویسه (متوسط ۶٬۶۷۸ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
83
اخبار تغییر یافته ۲
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار شیرازه