شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۶۶ نویسه (متوسط ۶۶ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۲۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۵۰ نویسه (متوسط ۲۵۰ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۲۸۶ کلمه (متوسط ۲۸۶ کلمه در هر خبر)
33
۲٬۷۱۱ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۱ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار شیرازه