شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۵۸ کلمه (متوسط ۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
93
۵۷۸ نویسه (متوسط ۸۲٫۵۷ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۶۵۵ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۲۹ کلمه در هر خبر)
47
۲۵٬۷۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۰ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۲٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳
42
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار شیرازه