شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۷۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۹۴٫۱۴ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹٬۱۴۹ کلمه (متوسط ۳۱۵٫۴۸ کلمه در هر خبر)
37
۸۷٬۳۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۰۱۱ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۶
89
اخبار تغییر یافته ۴
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار شیرازه