شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۵۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۳۸۹ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۳۵۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۲ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۲۴۴ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۴٬۵۸۶ کلمه (متوسط ۳۸۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
47
۴۲٬۲۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۲۳ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار شیرازه