شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۴۶۲ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۳۹۹ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۷۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱٬۴۰۹ کلمه (متوسط ۳۳٫۵۵ کلمه در هر خبر)
94
۱۲٬۷۵۰ نویسه (متوسط ۳۰۳٫۵۷ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۱۵٬۷۲۶ کلمه (متوسط ۳۷۴٫۴۳ کلمه در هر خبر)
46
۱۴۵٬۵۲۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۶۵ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
16
اخبار تغییر یافته ۴
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار شیرازه