شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۲۲۷ کلمه (متوسط ۱۴٫۱۹ کلمه در هر خبر)
75
۲٬۱۹۲ نویسه (متوسط ۱۳۷ نویسه در هر خبر)
28
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۳۴۷ کلمه (متوسط ۴۵۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
58
۶۷٬۶۱۰ نویسه (متوسط ۴٬۲۲۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
56
اخبار تغییر یافته ۱
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار شیرازه