شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۰۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۰۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۷ نویسه در هر خبر)
51
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۷۹۱ کلمه (متوسط ۷۷۹٫۱ کلمه در هر خبر)
96
۷۵٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۷٬۵۲۸ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
80
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شیرازه