شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۳۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۰۲۵ نویسه (متوسط ۹۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
58
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۶٬۰۱۶ کلمه (متوسط ۴۸۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
62
۱۵۴٬۲۵۲ نویسه (متوسط ۴٬۶۷۴ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۳
69
اخبار تغییر یافته ۲
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شیرازه