شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۳۶۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۸ کلمه در هر خبر)
86
۳٬۵۲۸ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۷۶ نویسه در هر خبر)
50
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۷٬۸۷۳ کلمه (متوسط ۸۱۹٫۷۹ کلمه در هر خبر)
90
۲۶۰٬۰۷۶ نویسه (متوسط ۷٬۶۴۹ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۹
85
اخبار تغییر یافته ۲
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شیرازه