شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۴۳۹ کلمه (متوسط ۹٫۷۶ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۹۲٫۸۴ نویسه در هر خبر)
58
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۲٬۳۹۵ کلمه (متوسط ۴۹۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
63
۲۱۵٬۱۶۴ نویسه (متوسط ۴٬۷۸۱ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۶
80
اخبار تغییر یافته ۳
83
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شیرازه