شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۹۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۹۰۱ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۲۳ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۴۷۶ کلمه (متوسط ۳۶٫۶۲ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۳۹۳ نویسه (متوسط ۳۳۷٫۹۲ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۶٬۷۸۰ کلمه (متوسط ۵۲۱٫۵۴ کلمه در هر خبر)
67
۶۱٬۷۵۸ نویسه (متوسط ۴٬۷۵۱ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
92
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار شیرازه