راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۳ -
تیتر ۲٬۷۳۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۳ کلمه در هر خبر)
83
۲۶٬۴۳۳ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۴۵ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۶٬۹۵۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۷ کلمه در هر خبر)
99
۶۳٬۸۷۹ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۱۶ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۰۳٬۲۳۶ کلمه (متوسط ۴۴۳٫۰۷ کلمه در هر خبر)
56
۹۶۱٬۹۳۰ نویسه (متوسط ۴٬۱۲۸ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۸۲۱ (متوسط ۳٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۲۲۸
97
اخبار تغییر یافته ۱۰
89
اخبار حذف شده ۲
42
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۲۰ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱۰۹ خبر

آخرین اخبار راه دانا