راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۵۴۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۵ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱۳۴ کلمه (متوسط ۲۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
74
۱٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۲۱۰٫۵ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۱٬۶۵۹ کلمه (متوسط ۲۷۶٫۵ کلمه در هر خبر)
32
۱۶٬۰۰۰ نویسه (متوسط ۲٬۶۶۷ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۱۸ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۶
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۵ خبر

آخرین اخبار راه دانا

هیچ مطلبی با مشخصات خواسته‌شده یافت نشد!