راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۸ -
تیتر ۲٬۰۷۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
83
۱۹٬۹۰۹ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۸۵ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۵٬۴۴۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۹ کلمه در هر خبر)
99
۴۹٬۸۵۶ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۰۹ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۹۲٬۲۳۰ کلمه (متوسط ۵۱۸٫۱۵ کلمه در هر خبر)
66
۸۶۵٬۴۱۰ نویسه (متوسط ۴٬۸۶۲ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۵۲۰ (متوسط ۲٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۱۴۳
80
اخبار تغییر یافته ۵
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۹ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۷۹ خبر
عکس ۲۱ خبر

آخرین اخبار راه دانا