راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۸۳ کلمه در هر خبر)
79
۷۴۳ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۸۳ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۱۴۲ کلمه (متوسط ۲۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱٬۲۷۸ کلمه (متوسط ۲۱۳ کلمه در هر خبر)
23
۱۲٬۱۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۰۱۹ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار راه دانا