راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۲۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۴۲ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳۳۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۰۹۵ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۹۲ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۴٬۵۱۲ کلمه (متوسط ۳۷۶ کلمه در هر خبر)
46
۴۰٬۹۳۳ نویسه (متوسط ۳٬۴۱۱ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۲٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار راه دانا