راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۱۹۷ نویسه (متوسط ۹۸٫۵ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۶۹ کلمه (متوسط ۳۴٫۵ کلمه در هر خبر)
93
۶۳۱ نویسه (متوسط ۳۱۵٫۵ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۳۷۸ کلمه (متوسط ۱۸۹ کلمه در هر خبر)
19
۳٬۷۰۵ نویسه (متوسط ۱٬۸۵۲ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار راه دانا