راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۸ -
تیتر ۱٬۳۶۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۹ کلمه در هر خبر)
80
۱۲٬۹۷۹ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۱۸ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۳٬۰۵۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۱ کلمه در هر خبر)
94
۲۸٬۳۱۹ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۲۱ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴۱٬۷۰۷ کلمه (متوسط ۳۸۶٫۱۸ کلمه در هر خبر)
48
۳۸۷٬۱۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۵ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۳۳۴ (متوسط ۳٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۰۸
100
اخبار تغییر یافته ۴
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
استانی ۷۴ خبر

آخرین اخبار راه دانا