راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۶ -
تیتر ۱٬۱۵۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۲ کلمه در هر خبر)
85
۱۰٬۸۷۷ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۶۱ نویسه در هر خبر)
51
summary ۳٬۱۴۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
98
۲۸٬۵۹۹ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۸ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۵۱٬۸۹۰ کلمه (متوسط ۴۸۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
62
۴۷۸٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۴٬۵۱۷ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۷۱ (متوسط ۲٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۷۴
69
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۳۲ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار راه دانا