راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۵ -
تیتر ۷۸۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۱ کلمه در هر خبر)
87
۷٬۴۵۵ نویسه (متوسط ۹۹٫۴ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۲٬۱۵۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۲ کلمه در هر خبر)
95
۱۹٬۵۷۷ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۰۳ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۳۰٬۳۰۴ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۰۵ کلمه در هر خبر)
50
۲۷۸٬۹۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۷۱۹ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۲۲۶ (متوسط ۳٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۷۲
96
اخبار تغییر یافته ۴
86
اخبار حذف شده ۳۴
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۲۵ خبر
عکس ۱۰ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار راه دانا