راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۵۷۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۴ کلمه در هر خبر)
84
۵٬۶۳۸ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۷۶ نویسه در هر خبر)
44
right ۱٬۴۰۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۲ کلمه در هر خبر)
93
۱۳٬۱۴۸ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۹۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۳٬۲۳۲ کلمه (متوسط ۴۶۴٫۶۴ کلمه در هر خبر)
59
۲۱۶٬۲۳۵ نویسه (متوسط ۴٬۳۲۵ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۸۸ (متوسط ۳٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۵۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۳۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار راه دانا