راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۱ -
تیتر ۲٬۰۶۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
84
۱۹٬۱۹۸ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۰۷ نویسه در هر خبر)
49
right ۵٬۵۲۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۱ کلمه در هر خبر)
99
۴۹٬۵۳۴ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۸۳٬۴۶۹ کلمه (متوسط ۴۶۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
58
۷۶۲٬۱۷۲ نویسه (متوسط ۴٬۲۱۱ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۶۴۵ (متوسط ۳٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱۳۹
76
اخبار تغییر یافته ۴
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱۰۸ خبر
عکس ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار راه دانا