راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۸ -
تیتر ۲٬۴۳۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۸ کلمه در هر خبر)
84
۲۳٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۱۸ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۶٬۲۱۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۳ کلمه در هر خبر)
95
۵۶٬۷۸۷ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۴۹ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۸۷٬۸۳۲ کلمه (متوسط ۴۰۲٫۹ کلمه در هر خبر)
50
۸۱۲٬۰۴۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۵ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۶۵۴ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۶۰
73
اخبار تغییر یافته ۳
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۱۱۲ خبر
عکس ۲۲ خبر

آخرین اخبار راه دانا