راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۲ -
تیتر ۱٬۲۲۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۸ کلمه در هر خبر)
82
۱۱٬۵۵۲ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۲۵ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۳٬۱۱۶ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۵ کلمه در هر خبر)
99
۲۸٬۵۵۹ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۹۹ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۳۳٬۳۰۶ کلمه (متوسط ۳۲۶٫۵۳ کلمه در هر خبر)
39
۳۰۷٬۱۳۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۱۱ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۳۲۷ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۹۰
88
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۶۶ خبر
عکس ۱۳ خبر

آخرین اخبار راه دانا