راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۱ -
تیتر ۱٬۵۷۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۳ کلمه در هر خبر)
84
۱۴٬۸۹۵ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۶۴ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۴٬۰۹۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۰۱ کلمه در هر خبر)
96
۳۷٬۶۳۷ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۹۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۵۲٬۳۴۹ کلمه (متوسط ۳۷۱٫۲۷ کلمه در هر خبر)
45
۴۸۲٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۳٬۴۲۲ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۳۸۹ (متوسط ۲٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۱۰۱
71
اخبار تغییر یافته ۵
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۵۷ خبر
عکس ۲۸ خبر

آخرین اخبار راه دانا