راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۷ -
تیتر ۱٬۶۴۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۹۱ کلمه در هر خبر)
79
۱۵٬۹۴۴ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۵۴ نویسه در هر خبر)
36
right ۳٬۸۹۸ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
99
۳۶٬۰۴۸ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۸۴ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵۷٬۸۷۳ کلمه (متوسط ۴۵۵٫۶۹ کلمه در هر خبر)
57
۵۱۹٬۸۹۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۹۴ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۵۳۰ (متوسط ۴٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۱۲
88
اخبار تغییر یافته ۴
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۹۵ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار راه دانا