راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۰ -
تیتر ۲٬۰۲۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۴ کلمه در هر خبر)
84
۱۹٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۱۹ نویسه در هر خبر)
49
right ۵٬۳۳۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۳ کلمه در هر خبر)
98
۴۸٬۳۷۳ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۷۴ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۷۰٬۳۴۴ کلمه (متوسط ۳۹۰٫۸ کلمه در هر خبر)
48
۶۳۸٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۶ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۵۹۵ (متوسط ۳٫۳۱ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۱۳۴
74
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۱۲۱ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار راه دانا