راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۹۹ نویسه (متوسط ۹۹٫۵ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۲۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۵ کلمه در هر خبر)
48
۲۶۵ نویسه (متوسط ۱۳۲٫۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۳۸۰ کلمه (متوسط ۱۹۰ کلمه در هر خبر)
20
۳٬۵۱۵ نویسه (متوسط ۱٬۷۵۸ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار راه دانا