راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۳۸ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۳ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۱۶۹ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۱۶ نویسه در هر خبر)
43
summary ۶۳۲ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۶ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۵۳۹ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۵۳ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱۳٬۳۶۵ کلمه (متوسط ۷۰۳٫۴۲ کلمه در هر خبر)
93
۱۲۴٬۰۵۶ نویسه (متوسط ۶٬۵۲۹ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۴۶ (متوسط ۲٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۵
78
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار راه دانا