مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵۷ -
تیتر ۵٬۴۹۴ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۵۲٬۴۷۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۲۱ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۴٬۲۱۰ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۳۳٬۴۹۵ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۹۶٬۶۳۴ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۰۲ کلمه در هر خبر)
43
۱٬۸۲۵٬۹۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۸ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۱٬۹۰۸ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۵۵۷
100
اخبار تغییر یافته ۴۰
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۳۱ خبر
اجتماعی ۶۲ خبر
بین‌الملل ۴۵ خبر
فرهنگی ۸۹ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۳۶ خبر
استانی ۲۴۰ خبر
عکس ۹ خبر

آخرین اخبار مهر