مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۷۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۵۳۱ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۲۴ نویسه در هر خبر)
52
summary ۶۸۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۵۶ کلمه در هر خبر)
91
۶٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۹۲ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۷٬۴۱۹ کلمه (متوسط ۲۹۶٫۷۶ کلمه در هر خبر)
35
۶۸٬۶۸۳ نویسه (متوسط ۲٬۷۴۷ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۹۰ (متوسط ۳٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۵
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
استانی ۱۶ خبر

آخرین اخبار مهر