مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۱۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۵ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۱۴۵ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۰۹ نویسه در هر خبر)
50
summary ۲۵۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۰۹ کلمه در هر خبر)
76
۲٬۴۶۲ نویسه (متوسط ۲۲۳٫۸۲ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۴٬۳۶۹ کلمه (متوسط ۳۹۷٫۱۸ کلمه در هر خبر)
49
۳۹٬۷۸۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۱۷ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۲ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار مهر