مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۹۰٫۶۲ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۳۴۴ کلمه (متوسط ۲۶٫۴۶ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۳۵۵ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۰۸ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۴٬۴۷۹ کلمه (متوسط ۳۴۴٫۵۴ کلمه در هر خبر)
42
۴۳٬۰۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۹ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۳٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۲
61
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۵ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار مهر