مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۴ -
تیتر ۲٬۳۲۷ کلمه (متوسط ۹٫۹۴ کلمه در هر خبر)
88
۲۲٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۹۴٫۹۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۵٬۹۰۰ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۱ کلمه در هر خبر)
84
۵۵٬۲۶۰ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۱۵ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۷۷٬۳۵۰ کلمه (متوسط ۳۳۰٫۵۶ کلمه در هر خبر)
40
۷۲۹٬۲۹۲ نویسه (متوسط ۳٬۱۱۷ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۸۲۱ (متوسط ۳٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۲۳۲
99
اخبار تغییر یافته ۵۰
46
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۳۷ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱۰۱ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار مهر