مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸۸ -
تیتر ۲٬۹۰۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۹ کلمه در هر خبر)
87
۲۷٬۸۰۵ نویسه (متوسط ۹۶٫۵۵ نویسه در هر خبر)
55
summary ۷٬۳۲۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۴۵ کلمه در هر خبر)
84
۶۸٬۲۵۸ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۰۱ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۲۶٬۸۶۴ کلمه (متوسط ۴۴۰٫۵ کلمه در هر خبر)
55
۱٬۱۶۴٬۳۳۶ نویسه (متوسط ۴٬۰۴۳ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۵۸ (متوسط ۳٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۲۸۸
100
اخبار تغییر یافته ۶۵
43
اخبار حذف شده ۱
76
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۳۸ خبر
بین‌الملل ۳۶ خبر
فرهنگی ۲۹ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
استانی ۱۰۷ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار مهر